زبان خود را انتخاب کنید

عضو افتخاري انجمن سلامت گله هاي شيري

جناب آقاي مهندس محمد وكيلي مديرعامل و طراح نرم افزار شركت مديران
عضو افتخاري انجمن سلامت گله هاي شيري
به پاس همكاري ارزنده ايشان

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393