زبان خود را انتخاب کنید

بررسي ركورد شير

 

گزارش هاي جديد مديران را از مركز دانلود دريافت كنيد
بررسي ميانگين ركورد به تفكيك روز شيردهي از 6 نگاه مختلف و منطبق با استاندارد

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393