زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار جديد پرواربندي در شركت مديران تحليلگر سپاهان

 

به زودي نرم افزار پرواربندي مديران
پرواربندي مديريت هزينه ها و قيمت تمام شده براي دامهاي گوشتي اعم از سبك و سنگين

تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393