زبان خود را انتخاب کنید

افتخار شرکت مدیران


شركت مهندسي مديران تحليل گر سپاهان

به عنوان بزرگترين شركت فعال در حوزه نرم افزارهاي تخصصي دامپروري و كشاورزي
موفق به دريافت گواهي به شماره 10260484629 در حوزه 07- فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهاي رايانه اي در تاريخ 05/07/1399 گرديد از كار گروه ارزيابي شركتها و موسسات دانش بنيان كشور گرديد

@ModiranCo