زبان خود را انتخاب کنید

نمونه پیشنهادات کار گروه بررسی مفاهیم دام سبک

پس از تشکیل کارگروه بررسی مفاهیم دام سبک (مشاهده خبر)، با پیگیری های انجام شده در خصوص تشکیل دیکشنری این مفاهیم ، برخی شرکتها که از محصولات شرکت مدیران به عنوان نرم افزار تولید و یا قیمت تمام شده استفاده می نمایند، ترکیب گله پیشنهادی خود را ارسال نمودند.

برخی از نمونه پیشنهادات انجام شده بصورت زیر است (به منظور حفظ محرمانگی در اطلاعات نام این شرکت ها در قدم اول منتشر نخواهد شد)

جمع آوری و مقایسه این رده بندی دام ها همچنان ادامه دارد.

 

 

پیشنهاد ۱

بره ماده  
زیر یک ماه ۱ تا ۲ ماه ۲ تا ۳ ماه ۳ تا ۴ ماه ۴ تا ۵ ماه ۵ تا ۶ ماه  
بره نر  
زیر یک ماه ۱ تا ۲ ماه ۲ تا ۳ ماه ۳ تا ۴ ماه ۴ تا ۵ ماه ۵ تا ۶ ماه  
             
بره ماده بره نر    
بره زیر ۲ ماه بره ۲ تا ۶ ماه بره زیر ۲ ماه بره ۲ تا ۶ ماه      
             
شیشک        
غیرآبستن آبستن زیر۳ ماه آبستن بالای ۳ ماه مجمع شیشک      
             
میش شیری میش خشک    
تازه زا غیرآبستن آبستن غیرآبستن آبستن مجموع مولد مجموع شیری
             
قوچ کل ماده کل نر کل گله      

 

 

پیشنهاد ۲

ردیف نام گروه
۱ بره ماده زیر ۳ ماه
۲ بره ماده ۳ تا ۶ ماه
۳ بره ماده ۶ تا ۱۲ ماه
۴ کاور غیرآبستن
۵ کاور آبستن
۵ میش
۶ بره نر زیر ۳ ماه
۷ بره نر ۳ تا ۶ ماه
۸ بره نر ۶ تا ۱۲ ماه
۹ قوچ

 

 

پیشنهاد ۳

شیشک ماده ابستن سبک
شیشک ماده ابستن سنگین
میش بره دار-تا ۹۰روز
میش همراه قوچ
میش آبستن سبک
میش ابستن سنگین
میش خشک
میش غیر آبستن