زبان خود را انتخاب کنید

مقاله خلاصه وضعیت تولید مثلی در DHI (بخش اول)

خلاصه وضعیت تولید مثلی در DHI (بخش اول)

نام گردآورندگان تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
محمد تیموری

 

کارشناس علوم دامی

فعال در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه دامپروری و کشاورزی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۸دقیقه مطالعه این مطلب به شما کمک میکند تا با اهمیت ثبت اطلاعات و بررسی روند تولید مثلی گله آشنا شده و بهبود شرایط تولید را با استفاده از داده های DHIبررسی کنید
هاجر گل آبادی

 

کارشناس ارشد تغذیه طیور

فعال در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه دامپروری و کشاورزی

 

میزان سودآوری در گله های گاو شیری به میزان زیادی به عملکرد تولیدمثلی بستگی دارد. اهمیت آن در صنعت پرورش گاو شیری به علت منطقه ای و محدود بودن اطلاعات درباره وضعیت تولیدمثلی گله های شیری کم رنگ لحاظ گردیده. لذا بررسی وضعیت و عوامل محیطی مؤثر بر صفات تولیدمثلی در مقیاس وسیع با استفاده از حجم قابل ملاحظه ای از داده ها در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت به سزایی است. از این رو به بررسی یکی از جداول مقالات DHI سال ۲۰۱۷ و اطلاعات منتشر شده در آن می پردازیم. در پایان امکان ثبت اطلاعات مذکور در نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران و روند گرفتن گزارش را مرور می کنیم.

جدول نشان داده شده در بالا جدول Reproductive Summary  (خلاصه وضعیت تولید مثل) نام دارد که شامل سه بخش  اصلی :

۱)خلاصه وضعیت تولید مثلی گله اماده تلقیح( Reproductive Summary of CURRENT Breeding Herd)

۲)خلاصه وضعیت تولید مثلی کل گله  DHI   (Reproductive Summary of TOTAL Herd)

۳) خلاصه تولید مثل سالیانه (Yearly Reproductive Summary)

 

 

بخش اول

خلاصه وضعیت تولید مثلی گله انتخابی ( Reproductive Summary of CURRENT Breeding Herd)

نکته جالب توجه این جدول در نظر نگرفتن دام های حذف شده از گله در گزارش است . گاوهای حذفی در جدول دیگری از DHI بررسی می شود .

بخش اول این جدول شامل اطلاعات مربوط به گاوهایی است که :

  • پس از دوره روز های باز اختیاری هستند و هنوز تلقیح نشده اند
  • گاوهایی که پس از دوره باز اختیاری هستند و تلقیح شده اند ولی هنوز آبستن تشخیص داده نشده اند
  • گاوهایی که اقدامات تلقیح آنها اخیرا بوده و تایید ابستنی نگرفته اند

قسمت a ن‍ژاد گله را مشخص می کند که در اینجا هلشتاین بوده است

قسمت b تعداد گاوهایی را نمایش می دهد که در گله هستند و روزهای باز را رد کردند ولی هنوز ابستن نیستند

قسمت c روزهای باز اختیاری گله را مشخص می کند که در واقع بر اساس تصمیم مدیریت گله تعریف می شود و عبارت است از فاصله بین زایش و اولین تلقیح دام به طوری که حتی در صورت بروز فحلی گاوها را در این فاصله زمانی تلقیح نمی کنند. در گزارشات DHIدر صورتی که عدد مشخصی را برای این فاصله در نظر نگرفته باشند ۶۰روز محاسبه می کنند.

قسمت d مربوط به گاوهایی است که یا تاریخ تلقیح ندارند و یا تلقیح شده ولی هنوز تایید ابستنی نگرفته اند که به سه دسته تقسیم می شوند . دسته اول گاو های با فاصله بعد از روزهای باز اختیاری تا ۱۰۰روز و تلقیح نشدند ؛ دسته دوم گاوهای با فاصله از زایش بیش  ۱۰۰روز و بدون تلقیح ؛ دسته سوم گاوهای تلقیح شده و تایید ابستنی نگرفته.توجه وی‍ژه به دو دسته اول برای پیدا کردن فحلی به موقع و انجام تلقیح که باعث پایین امدن میانگین روزهای باز گله و ابستنی مناسب می شود لازم است.از طرف دیگر توجه به پایین بودن تعداد گاوهایی که از صد روز رد شده اند و هنوز تایید ابستنی نگرفته اند باعث بهبود وضعیت تولیدمثلی می شود.

E   سر تیتر بعدی از جداول مربوط به گاوهایی است که از ۶۵ روز قبل تایید ابستنی نگرفته اند

درگله هایی که از تست ها روتین ابستنی استفاده نمی کنند گاوهایی که ۶۵ از تلقیحشان گذشته باشد و فحل نیامده باشند ابستن حساب می شوند

در این جدول که نمایش فاصله روزهای باز تا تلقیح است ۴ دسته کلی بررسی شده است

  • تعداد گاوهایی که از زایش تا قبل از vwp تلقیح شده اند(که طبیعتا صفر می باشد)
  • تعداد گاوهایی که از vwpتا ۱۰۰روزگی تلقیح شده اند
  • تعداد گاوهایی که از ۱۰۱روز تا ۱۳۰روز تلقیح شده اند
  • تعداد گاوهایی که بالاتر از ۱۳۰روز بوده اند و تلقیح شده اند

F و در قسمت اخر از این بررسی میانگین روزهای باز را برای گله در حالت فعلی نمایش می دهد. این مقدار به vwp  گله و درصد فحل یابی بستگی دارد. هر چه درصد فحل یابی کمتر باشد این مقدار بیشتر شده که برای گله مطلوب نیست. شما می توانید گزارشی شبیه به موارد گفته شده را برای گله خودتان گرفته و روند موارد گفته شده را در گله خود بررسی کنید.گزارش مذکور با عنوان خلاصه وضعیت تولید مثلی در پایان این مقاله قابل دانلود است.

 

تصویر گزارش تهیه شده در بخش گزارش گیر نرم افزار رز

Delete TempForReports

~

Insert into TempForReports (char1)

select COUNT (*) from CowStatusView

where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’

and ExistCode <2 and DisZ>:V

~

Update TempForReports

set Char2=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and DisZ between :V and 100 and DisT is NULL and LastTDate= ‘ندارد     ‘ and ExistCode <2),

Char3=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and DisZ >100  and DisT is NULL and LastTDate= ‘ندارد     ‘ and  ExistCode <2),

Char4=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and TalghihStatus = ‘تلقیح شده      ‘ and ExistCode <2),

Char5=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and TalghihStatus = ‘تلقیح شده      ‘ and ExistCode <2 and DisZ <:v),

Char6=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and TalghihStatus = ‘تلقیح شده      ‘ and ExistCode <2 and DisZ between :V and 100),

Char7=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and TalghihStatus = ‘تلقیح شده      ‘ and ExistCode <2 and DisZ between 101 and 130),

Char8=(select COUNT(*) from CowStatusView where Nationality =:N and cowkind = ‘شیری’ and LastBriding = ‘غیرآبستن’ and TalghihStatus = ‘تلقیح شده      ‘ and ExistCode <2 and DisZ>130),

Char9=(Select AVG(OpenDays) From  CowStatusView where Nationality =:N and  ExistCode <2)

+

select Char1 as [کل گاو های شیری گله],

Char2 as [بالای VWp تا ۱۰۰ بدون تلقیح و آبستنی],

Char3 as [بالای ۱۰۰ بدون تلقیح و آبستنی],

Char4 as [تلقیح شده بدون آبستنی],

Char5 as [تلقیح شده زیر Vwp غیرآبستن],

Char6 as [تلقیح شده  Vwp تا ۱۰۰ غیرآبستن],

Char7 as [تلقیح شده ۱۰۰ تا ۱۳۰ غیرآبستن],

Char8 as [تلقیح شده بالای ۱۳۰ غیرآبستن],

Char9 as [میانگین روزهای باز]

from TempForReports

دانلود فایل گزارش 

DHI Reports

 

مشخصات  
نوع گله گاو شیری
تعداد راس ۵۰۰۰
منطقه غرب کشور
منابع مطلب نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

 

-DHI-202 Herd Summary