زبان خود را انتخاب کنید

پذیرش و عضویت شرکت مدیران در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان

شرکت مدیران موفق به پذیرش عضویت شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان شد

پس از درخواست عضویت در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان ، شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان پس جلسه داوری در تاریخ 1400/12/09 و ارزیابی هیات داوران تخصصی و عمومی شهرک ، موفق به کسب پذیرش گردید .