زبان خود را انتخاب کنید

مقاله خلاصه وضعیت تولید مثلی در DHI (بخش دوم)

خلاصه وضعیت تولید مثلی در DHI  (بخش دوم)

 

نام گردآورندگان تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
محمد تیموری

 

کارشناس علوم دامی

فعال در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه دامپروری و کشاورزی

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۸دقیقه

مطالعه این مطلب به شما کمک میکند تا با اهمیت ثبت اطلاعات و بررسی روند تولید مثلی گله آشنا شده و بهبود شرایط تولید را با استفاده از داده های DHIبررسی کنید

 

تصویر کلی قسمت تولید مثلی گزارش 

در قسمت قبلی از سری مقالات خلاصه وضعیت تولید مثلی  ، این بار به بررسی قسمت دوم می پردازیم.

در قسمت قبلی که در این لینک قابل مشاهده است عنوان شد

 

جدول Reproductive Summary  (خلاصه وضعیت تولید مثل) شامل سه بخش  اصلی می باشد :

۱)خلاصه وضعیت تولید مثلی گله آماده تلقیح ( Reproductive Summary of CURRENT Breeding Herd)

۲)خلاصه وضعیت تولید مثلی کل گله (Reproductive Summary of TOTAL Herd)

۳) خلاصه تولید مثل سالیانه (Yearly Reproductive Summary)

در بخش اول به بررسی وضعیت تولید مثلی گله آماده تلقیح پرداختیم . بخش دوم بررسی اطلاعات کل گله در روز گزارش گرفتن می باشد که شامل هر دو دسته گاوهای آبستن و گاوهای دوره باز گله می باشد. برخی از قسمت های گزارش شامل گاوهایی هستند که از گله حذف شدند.

قسمت (Days Open at 1st Service)

مبحث این قسمت فاصله زایش تا تلقیح اول (روزهای باز) می باشد و به سه دسته کلی تقسیم می شود :

  • گاوهای با فاصله تلقیح کمتر از VWP
  • گاوهایی با فاصله تلقیح بین VWPو ۱۰۰روز
  • گاوهایی با فاصله تلقیح بیش از ۱۰۰روز

اطلاعات این قسمت در چهار دسته خلاصه سازی شده است

گاوهای شکم یک ، دو و سه و اطلاعات گاو ها و قسمت درصد که با تقسیم تعداد بر کل به دست می آید.

دو عامل (هدف تعیین شده برای فاصله تا اولین تلقیح ) و همچنین (فحل یابی در گله ) بر توزیع گاوها در این گروه ها تأثیر می گذارد.در گله هایی با فحل یابی مناسب درصد زیادی از گاوها در بخش بین VWP  و ۱۰۰ روز قرار می گیرند.

 

قسمت (Avg. Days to 1st Service) میانگین فاصله تا تلقیح اول از فرمول مجموع روز ها تقسیم بر تعداد گاو ها به دست می آید. میانگین روزها تا اولین تلقیح تحت تأثیر فحل یابی، روز های باز اختیاری ، و سلامت باروری گله می باشد

 

تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی در گاو های آبستن(Services Per Pregnancy – Preg. Cows) این قسمت شامل تمام گاوهای آبستن گله و تمام گاوهایی که در نه ماه گذشته از گله حذف شدند می باشد البته گاوهای حذفی باید قبل از حذف آبستن تشخیص داده شده باشند . صورت کسر تعداد کل تلقیحات و مخرج کسر کل آبستنی های ۹ ماه گذشته می باشد

تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی در کل گاوها (Services Per Pregnancy – all. Cows) : شامل تمام تلقیح های گله در شیرواری فعلی با فاصله بیش از ۶۴ روز قبل از روز آزمون می باشد (که حتی بدون نتیجه بوده اند) به علاوه تلقیحات گاوهایی که در ۶۴ روز گذشته که به تست رسیده اند حال یا آبستن مثبت بودند یا غیر آبستن تشخیص داده شده اند.صورت این کسر کل تلقیح ها می باشد مخرج تعداد گاو های آبستن گله می باشد.

قسمت حداقل فاصله پیش بینی شده (Projected Minimum) که از دو قسمت فاصله گوساله زایی و روزهای باز حساب می شود شامل گاوهایی است که دوره باز اختیاری گله را گذرانده اند .روزهای باز برای گاوهای که تلقیح شده اند به صورت فاصله اخرین تلقیح محاسبه می شود.و برای آن دسته از گاوهایی که روزهای باز رو گذرانده اند ولی هنوز تلقیح نشده اند به دو صورت قابل محاسبه می باشد الف) فاصله از زایش تا روز گزارش گرفتن به اضافه ۱۰ روز یا ب) میانگین روزهای باز تا اولین تلقیح برای کل گله

 

 

حداقل فاصله پیش بینی شده روزهای باز (Projected Minimum Days Open) میانگین روزهای باز براساس محاسبات روزهای باز است که در بالا توضیح داده شد.

حداقل فاصله پیش بینی شده گوساله زایی (Projected Minimum Calving Interval) : به صورت زیر محاسبه می شود: روز که در آن ۲۸۰ روز متوسط طول بارداری و ۳۰.۵ روز میانگین طول یک ماه است.

۳۰.۵/(میانگین روزهای باز +۲۸۰)=X

فاصله زایش واقعی (Current Actual Calving Interval) شامل گاوهایی هستند که حداقل دو زایش در گله داشته اند و به صورت [(میانگین تعداد روزهای بین زایش)/۳۰.۵)] محاسبه می شود.

قسمت فحل یابی و تلقیح (Service or Heat Intervals) : خلاصه ای ازتمام تلقیح ها و فحل یابی های گله می باشد. برای مثال یک گاو با دو تاریخ تلقیح و دو تاریخ فحلی دارای ۴فاصله زمانی می باشد. برای اینکه این بخش دقیق باشد، تمام تاریخ های تلقیح و فحل یابی باید گزارش شود.

 

 

چهار دسته فاصله تلقیح / فحل یابی دسته بندی شده است : کمتر از ۱۸ روز، ۱۸-۲۴ روز، ۳۶-۴۸ روز، و تمام فواصل دیگر(سایر). اکثر چرخه های فحل یابی معمولی از ۱۸ تا ۲۴ روز خواهد بود. فواصل کمتر از ۱۸ روز می تواند نشان دهنده مشکلات تولید مثلی مانند تخمدان های کیستیک، تشخیص ناکافی فحل یابی یا استفاده بیش از اندازه از هورمون هایی مانند PG می باشد.  فواصل ۳۶-۴۸ روز نشان می دهد که فحل یابی مناسب نیست و یک فحلی مشاهده نشده است است.  فواصل تلقیح یا فحل یابی در دسته «سایر» احتمالاً با دو یا چند فحلی از دست رفته، یا با چرخه فحلی غیرعادی ناشی از مشکلات تولیدمثلی ، یا استفاده بیش از حد PG است.

 

قسمت تلقیح ها در ۱۲ ماه گذشته (Services For Past 12 Months) خلاصه ای از تلقیح ها در ۱۲ ماه گذشته است که به سه دسته تلقیح اول ، تلقیح دوم و تلقیح سوم به بعد می باشد حتی تلقیح های گاوهایی که در ۱۲ ماه گذشته از گله حذف شدند هم می باشد

 

 

(Successful)% موفقیت آمیز تعداد تلقیح موفق در هر دسته تقسیم بر کل تلقیح ها در آن دسته است ضرب در ۱۰۰

(Abortions) سقط جنین

این قسمت شامل دو دسته ماه جاری و سال گذشته می باشد که در دو دسته ظاهری و واقعی دسته بندی می شود
واقعی (Actual): تمام سقطی های مشاهده شده در گله می باشد
ظاهری (Apparent): این شامل گاوهایی است که پس از بارداری تشخیص داده شده  درزمان تست اولیه آبستنی ، مجدد تلقیح شده یا سقط تشخیص داده شده اند.

(پیام نویسنده می توان این دسته بندی را به صورت سقط های بالاتر ۱۲۰روز آبستنی را در دسته واقعی و سقط های کمتر از ۱۲۰روز به عنوان ظاهری دسته بندی کرد)