زبان خود را انتخاب کنید

“نتایج مسابقه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ”

“نتایج مسابقه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ”

سوالات مطرح شده در مسابقه شامل موارد زیر میباشد

۱-اولویت اول در یک واحد دامپروری چیست؟   ( گزینه ها “سود / تامین نهادها / فروش محصولات / اشتغال زایی”)

۲-کدام گزینه در مورد رکورد رسمی صحیح است؟  ( گزینه ها ” جواب ازمایشگاه دارد/ حتما از طرف نماینده گاوداری گرفته می شود / حتما باید در سایت مرکز اصلاح ثبت شود / بصورت دوره ای اخذ می شود / همه موارد”)

۳- چه چیزی باعث موفقیت می شود؟   (گزینه ها ” پول / تلاش/  پشتکار / هیچکدام”)

 

۱-اولویت اول در یک واحد دامپروری چیست؟   ( گزینه ها “سود / تامین نهادها / فروش محصولات / اشتغال زایی” )

در سوال اول گزینه درست گزینه سود می باشد.

هدف از تاسیس هر واحد اقتصادی  کسب سود است و گاوداری نیز از این قاعده مستثنا نیست .برای محاسبه سود ، در امد را منهای هزینه  میکنیم و برای کسب سود بیشتر ، تک تک عوامل مختلف درآمدی و هزینه ای را شناسایی کنیم . بقیه موارد ذکر شده جزوه مواردی می باشند  که ممکن است در سود به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر داشته باشد ولی هدف از احداث یک واحد گاوداری نیستند.

از افرادی که در این سوال نظر خود را ثبت کرده اند ، ۴۰ درصد گزینه سود و ۵ درصد  گزینه اشتغال زایی که کمترین گزینه انتخاب شده می باشد  و ۴۲ در صد گزینه تامین نهاد ها که بیشترین گزینه انتخاب شده می باشد، را انتخاب کرده اند .

 

 

۲-کدام گزینه در مورد رکورد رسمی صحیح است؟   ( گزینه ها ” جواب ازمایشگاه دارد / حتما از طرف نماینده گاوداری گرفته می شود / حتما باید در سایت مرکز اصلاح ثبت شود / بصورت دوره ای اخذ می شود / همه موارد” )

شیر یکی از محصولات یک گاوداری محسوب می شود .

هدف از گرفتن رکورد شیر ارزیابی ماهانه ی دام از نظر تولید شیر می باشد .

برای اینکار به صورت منظم با فواصل ماهانه ، شیر گاو در سه وعده جمع اوری و اندازه گیری می گردد. سپس از این دیتا می توانیم مشتقات دیگری نیز دریافت کنیم .

به عنوان مثال با ترسیم نمودار شیر میتوانیم بفهمیم که این دام در وضعیت سلامت مناسبی می باشد یا خیر؟

ویا تولید شیر ان در رنج متعادل  می باشد یا خیر ؟

و همچنین میتوانیم با کمک تجمیع این نمودارها ، نمودار شیر گله را بدست اوریم و یا با کمک محاسبات مختلف ، محاسبه شیر استاندارد ۳۰۵ روز را انجام دهیم .

شیر ۳۰۵ روز به ما می گوید که هر دام بدون در نظر گرفتن مدت شیر دهی ، ایا در رنج استاندارد تولید می باشد یا خیر ؟ .

افراد شرکت کرده در این سوال بیشترین گزینه – همه موارد – حدود ۵۳ درصد و کمترین گزینه – حتما از طرف نماینده گاوداری گرفته می شود – حدود ۳ درصد انتخاب کرده اند .

 

۳-چه چیزی باعث موفقیت می شود؟  (گزینه ها “پول / تلاش/  پشتکار / هیچکدام” )

در سوال چهارم افراد شرکت کرده در این سوال بیشترین گزینه حدود ۶۶ درصد گزینه پشتکار و کمترین گزینه حدود ۲ درصد هیچکدام را انتخاب کردند .