زبان خود را انتخاب کنید

چگونه نرم افزارهای مدیران به اصلاح نژاد گله کمک می کنند؟

چگونه نرم افزارهای مدیران به اصلاح نژاد گله کمک می کنند؟

 نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
هاجر گل آبادی ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۵ دقیقه مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران درخصوص اصلاح نژاد دام

 

سن تلیسه در تلقیح منجر به آبستنی

با کمک این گزارش میانگین سن تلیسه در زمان تلقیح منجر به آبستنی بدست می آید. عدد آن  نشان دهنده میزان مدیریت سن تلقیح تلیسه ها در زمان تلقیح منجر به آبستنی است. این گزارش نیاز به گزارش مکملی دارد تا در صورت خارج بودن عدد از دامنه استاندارد، تک تک تلیسه های بازه را چک کرده و دامی که از دامنه سنی تلقیح خارج هستند را بتوان مورد بررسی قرار داد.

 

تلقیح با اسپرم پیشنهادی

این گزارش لیست اسپرم تلقیح شده دام همراه با سه اسپرم پیشنهاد شده قبل از تلقیح را نمایش می دهد. با کمک این گزارش می توان اطلاعات کلی از میزان استفاده از اسپرم پیشنهادی برای هر دام را مشاهده کرد. این گزارش آماری از میانگین استفاده از اسپرم های پیشنهادی را نمایش نمی دهد و تنها نمایان گر میزان تلقیح تک تک دام ها با اسپرم پیشنهادی و یا بدون اسپرم پیشنهادی است.

نکته:در بخش تلقیح شده با اسپرم، عددهای نمایش داده شده بیانگر این است که با کدام اسپرم پیشنهادی تلقیح شده و عدد صفر نمایانگر عدم تلقیح با اسپرم پیشنهادی است.

 

 

 

میزان استفاده از اسپرم پیشنهادی

این گزارش به صورت کلی تعداد و درصد استفاده از اسپرم پیشنهادی برای تلقیح را نمایش می دهد. به کمک این گزارش امکان بررسی میزان پیشرفت براساس برنامه های اصلاحی با اسپرم های پیشنهادی را به مدیران و مشاوران اصلاح نژاد میدهد. در واقع این گزارش مکمل گزارش قبلی است.

 

 

تلیسه های بالای ۱۳ ماه بدون اسپرم پیشنهادی

تلیسه ها در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۲ ماهگی جهت برنامه های اصلاحی لازم است اسپرم پیشنهادی برای آنها پیشنهاد شود. در این میان تعدادی از تلیسه ها امکان دارد از این برنامه اصلاحی جا بمانند،این گزارش لیست دام های جامانده از برنامه اصلاحی را نشان می دهد.