زبان خود را انتخاب کنید

جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

 

جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

در این جلسه آنلاین که با حضور نمایندگانی از شرکتهای اکبریان ، علینقیان ، حاج محمد علی ، صفاری و.. برگزار گردید عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی و ارتباط آن با دستگاه اندیکارتور میکرون توزین بررسی و تحلیل گردید

برخی از موارد مورد بررسی عبارتند از
۱- عملکرد راننده فیدر هنگام تخلیه
۲- جایگزینی دستورات جدید وقتی هنوز دستورات قبلی کامل ساخته نشده است.
۳- حذف ساخت یک نوبت به علت مصرف نشدن خوراک در نوبت قبلی
۴- نحوه تشخیص دستورات ساخته نشده و یا در روز بعد ساخته شده
۵- مشخص نبودن بازه نوبتهای تعریف شده که در مواردی همپوشانی داشتند.
پس از بحث و بررسی در این جلسه مصوب گردید که جدول تایمینگ برای کنترل ساخت دستورات گسترش یابد

 

 نرم افزار مدیریت تغذیه پانی

 نرم افزار مدیریت تغذیه پانی