زبان خود را انتخاب کنید

ليست مشتريان

 

 

 

لیست مشتریان مدیران لیست مشتریان مدیران
اتحاديه دامداران استان اصفهان دامداري شير افشان - كرمانشاه - همدان
اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامپروري اصفهان دامداري شير و دام كنگاور واحد ماهيدشت - كرمانشاه
اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران استان همدان - همدان دامداري شير و گوشت اخوان براهيمي - شهرضا
اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران استان يزد دامداري شير و گوشت ثمين - نجف آباد
اتحاديه قزوين - قزوين دامداري شير و گوشت جهانباني - اصفهان - شهرضا
آقاي ايزدي دامداري شير و گوشت حاج همت روستا- شيراز
تعاوني كشاورزان و دامپروران صنعتي وحدت اصفهان دامداري شير و گوشت حسيني - اصفهان
داروخانه دامپزشكي مزرعه دامداري شير و گوشت خال سفيد (ايزدي) - اصفهان
دام كشاورز بينالود - نيشابور - نماينده دامداري شير و گوشت سلطان محمدي - اصفهان
دامداري حاجي آبادي - نيشابور دامداري شير و گوشت عرب زاده - زيار
دامداري مشهدي - اصفهان دامداري شير و گوشت عليان - كاشان
دامداري ١٢٤ سپيدان صدر - شيراز دامداري شير و گوشت كامياب - شهركرد
دامداري آبادگران نوين فساران - قاسمي دامداري شير و گوشت نصيري - اصفهان
دامداري ابراهيم استخري - شيراز دامداري شيرازي - آباده
دامداري ابراهيم جعفري - شيراز دامداري شيرآوران جمالي - شيراز
دامداري ابراهيمي - زيار دامداري شيربخت - نجف آباد
دامداري ابراهيميان - خورزوق دامداري شيرمحمد پاكباز - شبان - درود
دامداري ابريشمي (آراسپ) - مشهد دامداري شيرمحمدي - قزوين
دامداري ابن علي 2 - اصفهان دامداري شيروگوشت خامه (دكتر مرتضوي) - اراك
دامداري ابوالفضل حسيني (ملكي) - اصفهان دامداري شيري ايراني - قم
دامداري ابوالفضل سليمي - تبريز دامداري شيري صنعتي علي اكبر صالحي - شيراز
دامداري ابوتراب بخشي - شاهرود دامداري شيعه - شيراز
دامداري ابويي بوستان كوير - مهريز دامداري صاحبي - تبريز
دامداري اجداد سپيدان كوثر - ابهر-اشراق دامداري صادق نبي جماعت - قزوين
دامداري اجداد سپيدان كوثر - اشراق- كرمانشاه دامداري صادقي - اصفهان
دامداري اجداد ماهيدشت ( بوستان سراي دالاهو ) - كرمانشاه دامداري صالح - اصفهان
دامداري احرار سپاهان - اصفهان دامداري صالح - كاشمر
دامداري احمد رحماني - مشهد دامداري صالحي - قزوين
دامداري احمد شيخ احمدي - مشهد دامداري صالحي - يزد
دامداري احمدرضا جعفري - شيراز دامداري صالحي صفاري (چالتاسيان) - تهران - ورامين
دامداري احمدي نيا امير - اصفهان دامداري صالحي كاشمر - مشهد
دامداري احمدي-اصفهان دامداري صبا - اراك
دامداري اخلاقي - البرز دامداري صحرا و دام - مشهد
دامداري اخوان شجاعي - اصفهان دامداري صحرايي - تبريز
دامداري اخوان قرباني - تيران دامداري صداقت - نيشابور
دامداري اخوان مرداني - مباركه دامداري صديقي - زاهدان
دامداري اخوان نعمتي - قزوين دامداري صفا - زراعت پيشه - شيراز
دامداري اخوت نصر گلستان دامداري صفاري - كرمان
دامداري اداره بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي خرم آباد - خرم آباد دامداري صفاري - يزد
دامداري آداك دام -هادي قيطاسي - اصفهان دامداري صفاري تليسه اصيل جهان(حصارك) - تهران - ورامين
دامداري آدرشك - يزد دامداري صفايي مقدم و پسران - كرمان
دامداري آذر يسار - تبريز دامداري صفري - شيراز
دامداري آذربايجان خاوري شيرين عسل - تبريز دامداري صميمي - تبريز
دامداري ارژندي حسيني - زيار دامداري صنايع شير گلچين لبن - نجف آباد
دامداري ارسا شير ( دكتر غفاري ) - كاشان دامداري صنعتي الهامي - خراسان شمالي
دامداري آرمان سبز دلسا - تهران دامداري صنعتي پاده - گلستان
دامداري آريا فر - نيشابور دامداري صنعتي سپهر سپاهان -جمالي - قهدريجان
دامداري آريايي - مرودشت - شيراز دامداري صنعتي ستاره - شهركرد
دامداري آستان قدس رضوي واحد 6 تربت حيدريه دامداري صنعتي فرزاد استخري - شيراز
دامداري آستان قدس رضوي واحد 7 دام سبك دامداري صنعتي مهندس محمود رحيم زاده - اصفهان
دامداري آستان قدس رضوي واحد اسفراين دامداري صيانت آب و خاك - مشهد
دامداري آستان قدس رضوي واحد سرخس دامداري ضابطي - مشهد
دامداري آستان قدس رضوي واحد كنه بيست دامداري ضميري موسوي - مشهد
دامداري آستان مبارك قدس طبس - خراسان جنوبي دامداري ضيايي قلعه شور - اصفهان
دامداري آستانه - شيراز دامداري طالبي رحيميان - نيشابور
دامداري اسحق زاده - اردبيل دامداري طاهري - تهران
دامداري اسكندر محمدي - شيراز دامداري طاهري فر - نيشابور
دامداري اسكندر وليخاني - نيشابور دامداري طاهري محمد- نيشابور
دامداري اسماعيل اكبرپور - شيراز دامداري طباطبايي - شاهرود
دامداري اسماعيل زاده - كرمان دامداري طباطبايي و حيدري - سمنان
دامداري اسماعيل زاده - مشهد دامداري طلا شير كيان - سمنان
دامداري اسماعيل طاهري - مشهد دامداري طهماسبي پور - قزوين
دامداري اشراقي - بران شمالي دامداري طوس زارع كمالي- مشهد
دامداري اشرف گنجويي - كرمان دامداري طياري - تبريز
دامداري اشرفي - تبريز دامداري طيبي - نيشابور
دامداري اشكان طيور غرب - كرمانشاه دامداري طيبي - يزد - فراغه
دامداري اصانلو - تهران دامداري عارفيان - فروزنده - اصفهان
دامداري اصغر اميني - اصفهان دامداري عباس زارعي - شيراز
دامداري اصغر شيرزاد - اصفهان دامداري عباس عسگري - يزد
دامداري اصغر مشهدي - قهدريجان دامداري عباس منصوري - آباده
دامداري اصفهان شير - اصفهان دامداري عباس و حسين دهقان - يزد
دامداري اصلاح نژاد دام - يزد دامداري عباسپور -
دامداري اصيل - همدان دامداري عباسي - تبريز
دامداري اصيل شكراني اصفهان - بران شمالي دامداري عباسي - مباركه
دامداري اعظم السادات ميرمحمدي - شهرضا دامداري عباسي - مشهد
دامداري افرند - شهرضا دامداري عباسي - ورامين
دامداري افشار - قزوين دامداري عباسي اصغر - بران شمالي
دامداري افق قلعه پارسيان - قزوين دامداري عباسي محمد - اصفهان
دامداري افق ماندگار راسخ جنوب شرق - سلطاني - كرمان دامداري عبدالرضا جعفري - شيراز
دامداري اقا خاني - شهرضا دامداري عبدالعلي دهقانيان - مرودشت - شيراز
دامداري آقابابايي - تهران دامداري عبدالغفاري - تبريز
دامداري آقاجاني - مشهد دامداري عبدالمجيد 110 محمدي - شيراز
دامداري آقازاده - مشهد دامداري عزت الله مسيبي
دامداري آقاي اسماعيل گوناني - گلپايگان دامداري عزيزي - شيراز
دامداري اقاي فرهاد خرمالي - گنبدكاووس دامداري عسگري - كرمان
دامداري آقايي - اصفهان دامداري عسگري نژاد (چرخكار) - مشهد
دامداري اكبرزاده - تبريز دامداري عسگري نيا - گرمسار
دامداري اكبري - اصفهان دامداري عطاردي - مشهد
دامداري اكبري - مباركه دامداري عظيمي - تهران
دامداري اكبريان - شاهرود دامداري علاقه بنديان - كرج
دامداري اكبريان - كرج - نماينده دامداري علي احمدي - شيراز
دامداري آلادشت - نيشابور دامداري علي استخري (حميديه) - شيراز
دامداري المهدي - اصفهان دامداري علي اصغر طاهرلو - تهران
دامداري المهدي - عرب - تهران دامداري علي پناه - كردستان
دامداري آلونك دام - قم دامداري علي دشتكي - مشهد
دامداري امامي - تبريز دامداري علي دهنوي - نيشابور
دامداري اماميان - نيشابور دامداري علي شيرزاد - اصفهان
دامداري اميد - كرمان دامداري علي كرد آبادي - اراك
دامداري اميدواري - اصفهان دامداري علي مريدي - كرمان
دامداري اميديان دامداري علي مشهدي - اصفهان
دامداري امير حبيب اله - تهران دامداري علي مهدي آبادي - كرمان
دامداري اميران - اصفهان دامداري علي نقي زنگويي - خراسان جنوبي
دامداري اميران - خوزستان دامداري عليان واحد2 - اصفهان
دامداري اميرحسين محمدي - نيشابور دامداري عليرضا پزنده - اصفهان
دامداري اميرحسين وكيل گيلاني - قزوين دامداري عليرضا راد - ملاير
دامداري اميرخسرو عرب پور - كرمان دامداري عليرضا سليمي - اصفهان
دامداري اميري - سمنان دامداري عليرضا شهدادي - مشهد
دامداري امين مظاهري - اصفهان دامداري عليرضا عرب احمدي - شاهرود
دامداري امين مظاهري - مباركه دامداري عليرضا و مرتضي پورسخي - اصفهان
دامداري اميني - شيراز دامداري عليزاده - تهران
دامداري اميني - اصفهان دامداري عمادي (شايان)- خورزوق
دامداري اميني - صائين قلعه دامداري عمران كارا (عزيززاده) - اردبيل
دامداري اميني - كرمانشاه دامداري عيوضي - اردبيل
دامداري اميني - مباركه دامداري غايبي - گرمسار
دامداري اميني (نصيردشت) - زنجان دامداري غلامرضا حيدري - اصفهان
دامداري انعام - عزيززاده - اردبيل دامداري غلامرضا رحماني - قاين نيشابور
دامداري آني پروار - همدان دامداري فاتح فجر ( سپاه ) - گرمسار
دامداري آوا - عرب لو - زنجان دامداري فائضي پور - تبريز - خاتون آباد
دامداري اوقاف - اراك دامداري فتاحي - دولت آباد
دامداري اوقاف يزد - يزد دامداري فتحعلي - قزوين
دامداري آوين دشت - قزوين دامداري فتحي - نظرآباد
دامداري ايرج نوروزي - شيراز دامداري فخرآبادي - مشهد
دامداري ايرواني-حر- اصفهان دامداري فدك - شيراز
دامداري ايزدي - تهران دامداري فدك- رضايي - آمل
دامداري ايمان حر - اصفهان دامداري فراپويان زرين سها - ورامين
دامداري اينانلو - قزوين دامداري فرادانه - شهركرد
دامداري ايوان غرب - ايلام دامداري فراهاني - شاهرود
دامداري باباقصابها - قزوين دامداري فرج زاده - خوزستان
دامداري باغباني طرقبه - مشهد دامداري فرح نيا ، ويدگا - تهران - ورامين
دامداري باقر جعفري - شيراز دامداري فردوس دام آرمان سبز دلسا - گرمسار
دامداري باقري - SYNERGY - زرين شهر دامداري فرزاد استخري - شيراز
دامداري باقري - دولت اباد دامداري فرزانه - ثامن- تهران
دامداري باقري - شيراز دامداري فرزانه - همت - بهبهان
دامداري باوان كلهر - كرمانشاه دامداري فرشادي فر - قزوين
دامداري بايندر معينيان - كرمان دامداري فرهمند - دشت گلستان شرق سها - اصفهان
دامداري بخردي - اصفهان دامداري فروغي - خوانسار
دامداري بخشي - مشهد دامداري فريدنيا - مشهد
دامداري براتي - مشهد دامداري فريدي - همدان
دامداري برادران ابويي (بهاردشت) - يزد دامداري فضل اله احمدي - اصفهان
دامداري برادران برزگري - يزد دامداري فلاح پيشه - كرج
دامداري برادران توده روستا - البرز دامداري فهرج - خيرانديش- يزد
دامداري برادران خاوري - شيراز دامداري فيروزي - خرمدره
دامداري برادران رضايي - شيراز دامداري قادري - كرمان
دامداري برادران شركت - مشهد دامداري قاسمي - قزوين
دامداري برادران قانع - يزد دامداري قاسمي - مشهد
دامداري برادران مختاري - اصفهان دامداري قاصدك - تهران
دامداري برادران مظفري - اراك دامداري قائم پور - اصفهان
دامداري برشلو - قزوين دامداري قدرتي - مشهد
دامداري برفرازي - مشهد دامداري قربانعلي علي محمدي - چادگان
دامداري بركت - اردبيل دامداري قرباني - اصفهان
دامداري برمايه - اصفهان دامداري قرباني - سبزوار
دامداري برومند - شيراز دامداري قرباني - سين برخوار اصفهان
دامداري بستان - نظرآباد دامداري قرباني احمد - اصفهان
دامداري بلالي - مشهد دامداري قزويني - اصفهان
دامداري بنياد تعاون زندان - تربت حيدريه - مشهد دامداري قصرالدشت پاكو - شيراز
دامداري بنياد توسعه و عمران موقوفات - دامغان دامداري قطبي - روران اصفهان
دامداري به شير - آذربايجان غربي دامداري قلي زاده - گناباد
دامداري بهار - محمود آباد دامداري قليپور - تبريز
دامداري بهار زنده رود - بهاران 2 - اصفهان دامداري قندهاري - يزد
دامداري بهبود شيمي كيمياگران - قلعه شور دامداري قهاب - اصفهان
دامداري بهرام رضوان - تبريز دامداري قهرمان آذر برزين - اراك
دامداري بهرامي (خرمدشت) - زنجان دامداري قيام
دامداري بهشتي - يزد دامداري قيدرلو - بران شمالي
دامداري بهمن نژاد - مرودشت - شيراز دامداري قيصري - مشهد
دامداري بهمني - زيار دامداري قيطاسي (بهرام) - اصفهان
دامداري بهين تليسه گلستان - گلستان دامداري كاخكي - مشهد
دامداري بين المللي كشاورزي و تجاري زربين هوشمند - تهران دامداري كارساز - مشهد
دامداري پارس بابكان - كرمان دامداري كاروانفرد - اصفهان
دامداري پارسه - شيراز دامداري كاظم احمدپور - تبريز
دامداري پارسيس- حسيني- پاكروان - قزوين دامداري كاظمي - پاكدشت
دامداري پاليز چينه - شيراز دامداري كاكا ستوده - مرودشت - شيراز
دامداري پتروماد كيميا - تبريز دامداري كاكاجان جعفري - لبرود - شيراز
دامداري پدافند هوايي ارتش دامداري كاوندي - زنجان
دامداري پرتويي - تبريز دامداري كبيري - تهران
دامداري پرورش گوسفند مالات - كردستان دامداري كرامت - اروميه
دامداري پزشكي - قزوين دامداري كربلايي - كرمان
دامداري پژمان محمودي - قزوين دامداري كردگاري - اصفهان
دامداري پژوهشگاه ابن سينا (سينا فن آوران ماندگار) - البرز دامداري كريمي - تهران - گلپايگان
دامداري پژوهشگاه ابن سينا 2(سينا فن آوران ماندگار) - البرز دامداري كريمي - خميني شهر
دامداري پژوهشگاه ابن سينا 3(سينا فن آوران ماندگار) - البرز دامداري كريمي - شهرري
دامداري پگاه سبز ادينه - ساوه دامداري كريمي - قزوين
دامداري پگاه لرستان - لرستان دامداري كريمي 110 - اصفهان
دامداري پناهي - زيار دامداري كريميان -
دامداري پناهيده - كاشان دامداري كشاورز - شيراز
دامداري پهلوان - مورچه خورت دامداري كشاورز - مرودشت - شيراز
دامداري پهلوان نژاد - نجف آباد دامداري كشاورز - نظرآباد
دامداري پوريان - مشهد دامداري كشاورزي ابراهيم آباد آرزوئيه - كرمان
دامداري پورياي ولي - اراك دامداري كشاورزي رضوي - مشهد
دامداري پولادي - اصفهان دامداري كشاورزي شركت زراعي دشت ناز
دامداري پيروز - يزد دامداري كشاورزي و دامپروري ياسوج
دامداري پيروزي - اصفهان دامداري كشاورزي و دامداري رشيد فرخي - كرمان
دامداري پيله وران-عسگريان - مشهد دامداري كشت و دام اخوان ابن علي - اصفهان
دامداري پيوند خاوران - بيرجند دامداري كشت و دام آلتين - اصفهان
دامداري تاجيك - قزوين دامداري كشت و دام امين ( شير سويا ) - اصفهان
دامداري تاجيك - ورامين دامداري كشت و دام زرين دشت ابهر - زنجان
دامداري تاشك كوير يزد - حصومي -يزد دامداري كشت و دام سعادت (جواديان) - اصفهان
دامداري تبرك (اخشان اخلمد) - مشهد دامداري كشت و دام عباسي - خوزستان
دامداري تخت طاووس - شيراز دامداري كشت و دام كلاه قاضي
دامداري تركمان - ملارد دامداري كشت و دام گلپا - اصفهان
دامداري تركي - اصفهان دامداري كشت و دام لاله صدر (برآوند) - اصفهان
دامداري تركيان - درچه دامداري كشت و دام وحش - ملك پور - جرقويه
دامداري تعاوني 111 هجرت - كرمانشاه دامداري كشت و صنعت اجداد سپيدان -سعدتهران
دامداري تعاوني دامداران نيشابور - نيشابور
دامداري كشت و صنعت آريا شهريار - سبز غزال واحد 1- ساوه (علي آباد)
دامداري تعاوني دامدشت - يزد دامداري كشت و صنعت اشراق واحد 1- تهران
دامداري تعاوني دامي زراعي شهيد آباد - شيراز دامداري كشت و صنعت اشراق واحد دام سبك - كرمانشاه
دامداري تعاوني كشاورزي رايحه پرديس - اراك دامداري كشت و صنعت اشراق واحد2 - تهران
دامداري تقوي - قزوين دامداري كشت و صنعت آفتاب ابهر - زنجان
دامداري تقي تاجيك - تهران دامداري كشت و صنعت بازوي كشاورز كرمانشاه
دامداري تقي زاده - قزوين دامداري كشت و صنعت بركت - كردستان
دامداري تكروستا - نظرآباد دامداري كشت و صنعت بيدمشك - مشهد
دامداري تليسه اصيل قوام آباد - شيراز دامداري كشت و صنعت پارسيا ژن - ملارد
دامداري تليسه باران - تهران دامداري كشت و صنعت پرديس توحيد نوين - مشهد
دامداري تليسه نمونه - واحد حسن آباد دامداري كشت و صنعت پرديس زاگرس- شيراز
دامداري تليسه نمونه - واحد شهريار دامداري كشت و صنعت پيروز روز - اراك
دامداري تهيه و توليد خوراك دام شعيبيه -خوزستان دامداري كشت و صنعت دامپرور - لرستان
دامداري توانگر - زرين شهر دامداري كشت و صنعت دهلق - مركزي
دامداري توسعه كشاورزي ميثاق پايدار شمال - گلستان دامداري كشت و صنعت رامياران ارشيد مهر- تهران
دامداري توكل - رفسنجان دامداري كشت و صنعت روزان - تهران
دامداري توكلي - مازندران دامداري كشت و صنعت رويش طلايي - صباح - مشهد - گلستان
دامداري توليد و عمران كشاورزي (دشت) - نيشابور دامداري كشت و صنعت زاغري - اراك
دامداري توليدات كشاورزي و صنعتي ميثاق همدان - همدان دامداري كشت و صنعت زيباتپه كرمان
دامداري توليدي شير و گوشت آرشام - شيراز دامداري كشت و صنعت سبز غزال واحد 2 - شهريار
دامداري توليدي شير و گوشت اميني - اصفهان دامداري كشت و صنعت شاخص گلهر
دامداري توليدي شير و گوشت پارسه - اصفهان دامداري كشت و صنعت شريف آباد - قزوين
دامداري ثاني آباد - يزد دامداري كشت و صنعت علوي زرند (ميهن) - مركزي
دامداري جان نثاري - شهرضا دامداري كشت و صنعت علي - نيشابور
دامداري جاوداني - شيراز دامداري كشت و صنعت فتح و نصر كرمان - كرمان
دامداري جرجاني - گرگان دامداري كشت و صنعت كالا ژن - ورامين
دامداري جعفر جعفري - شيراز دامداري كشت و صنعت گلستان - نيشابور
دامداري جعفر سليماني - زنجان دامداري كشت و صنعت مزرعه برن- موسوي - ورامين
دامداري جعفري - شيراز دامداري كشت و صنعت مه باران - زنجان
دامداري جعفري پناه - نيشابور دامداري كشت و صنعت مويد - البرز
دامداري جلال منتظري - اصفهان دامداري كشت و صنعت ميانكاله بشارت - گلستان
دامداري جلالي - اصفهان دامداري كشت و صنعت ميثاق سبز سپاهان - نجف آباد
دامداري جلالي - تهران دامداري كشت و صنعت ميثاق همدان- واحد2
دامداري جلاليه هجري - رفسنجان دامداري كشت و صنعت و دامپروري آبيك - البرز
دامداري جليل پورسخي - اصفهان دامداري كشت و صنعت و دامپروري ارس دام آرشام - ماكو
دامداري جم - قم دامداري كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان - همدان
دامداري جمالي فر - اصفهان دامداري كشت و صنعت و دامپروري مرواريد ولايت دهدشت
دامداري جمشيدي پور - البرز دامداري كشت و صنعت و دامداري كارشينا - زنجان
دامداري جهاد كشاورزي خوزستان دامداري كشت و صنعت ودامپروري صنايع شير ايران - رشت
دامداري جهاد كشاورزي فارس پرديس علي آباد كمين - شيراز دامداري كلهر سپهر - كرمانشاه
دامداري جهان بين - شهركرد دامداري كهنگي - اصفهان
دامداري جهان تليسه دمانيا - زيار دامداري كوثر جعفري - تهران
دامداري جهان صالح - ارجمندي - ملارد دامداري كورگه - كرمان
دامداري جواد احمدي نيا - بران شمالي دامداري كوهپايه - آباده
دامداري جواد زارعي - اصفهان دامداري كوهپايه (‌برادران غلامي) - سمنان
دامداري جوانمردي - تبريز دامداري كوهسار و زرين دشت - اصفهان
دامداري جوكار - شيراز دامداري كوهستاني - قم
دامداري جيران زاده دامداري كيانا ( آقاي كاشي )‌ - قم
دامداري جيلان آباد- اصفهان دامداري كياني - خميني شهر
دامداري چالي ها - قزوين دامداري كيميا گران شميم(طهماسبي) - همدان
دامداري چگيني - قزوين دامداري كيمياي كوهستان - شيراز
دامداري چهره پرداز - فرامرز محرم خاني - فزوين دامداري گاراژيان - نيشابور
دامداري حاتمي - ابركوه دامداري گاو شيري روزي طلب - گرجستان - خارجي
دامداري حاج ابراهيم (عنايت) مسيبي دامداري گل پونه - مشهد
دامداري حاج اسدالله جعفري - شيراز دامداري گلدشت نمونه
دامداري حاج اسفنديار معافي - قزوين دامداري گلدشت نمونه واحد درگزين -
دامداري حاج حسن طاهر آبادي دامداري گلدشت نمونه واحد دلفان - لرستان
دامداري حاج حسن علي حاجيان دامداري گلستان پروار - گرگان
دامداري حاج حسين لطفي - نيشابور دامداري گلستانه - گلستان
دامداري حاج حسيني - مشهد دامداري گلي - مشهد
دامداري حاج رجبعلي حر - اصفهان دامداري گمرگان - ملارد
دامداري حاج عليرضا علوي نيا - اصفهان دامداري گوديني - كرمانشاه
دامداري حاج محمدرضا ارباب - اصفهان دامداري گوهر لبن شير كوه - يزد
دامداري حاج همت داريوني - شيراز دامداري لايق- مشهد
دامداري حبيب اله - تهران دامداري لشگري - كرج
دامداري حبيب حسني - زنجان دامداري لطفي مرتضي و محمد - نيشابور
دامداري حبيبي - اراك دامداري لگزيان - نيشابور
دامداري حبيبي چهاردانگه - تهران دامداري ماراسپر غم - كرمان
دامداري حسن آباد نمونه - دهاقان دامداري مازندراني - گلستان
دامداري حسن حبيب اله - تهران دامداري ماشاءالله خسروي - كرمان
دامداري حسن رحماني - كردستان دامداري مانا شير كارنو - تبريز
دامداري حسن زاده - مشهد دامداري ماندگار - اصفهان
دامداري حسن سليماني - اصفهان دامداري متحدي - شاهرود
دامداري حسن كدخدايي - اصفهان دامداري متقي - قزوين
دامداري حسن گل - يزد دامداري متين فر - اصفهان
دامداري حسنعلي عباسي(اصغرآباد) - اصفهان دامداري مجتمع پرورش گاو شيري خليلي - يزد
دامداري حسنعلي عباسي(گرگاب) - اصفهان دامداري مجتمع توليدي شير و گوشت دامينه كوشك هزار - شيراز
دامداري حسين پور - شيراز دامداري مجتمع توليدي شير و گوشت نمونه فارس - شيراز
دامداري حسين جباري - خوزستان دامداري مجتمع دام برتر - قزوين
دامداري حسين دري - اصفهان دامداري مجتمع دامپروري ذوفقاري
دامداري حسين رجبي - تبريز دامداري مجتمع دامپروري سنگسر - سمنان
دامداري حسين رستمي-شاهرود دامداري مجتمع دامپروري قنواتي - قم
دامداري حسين عباسي دهنوي - اصفهان دامداري مجتمع دامپروري كشاورز (موحد) - نجف آباد اصفهان
دامداري حسين عسگري - اصفهان دامداري مجتمع دامپروري نظري - اردبيل
دامداري حسين مختاري - نيشابور دامداري مجتمع دامداري و كشاورزي سيد عظيم نصيري - تهران
دامداري حسينعلي عباسي فراز - گرگاب دامداري مجتمع زمانه - اصفهان
دامداري حسيني - شيراز دامداري مجتمع شير و گوشت احمدي - اصفهان
دامداري حسيني - شيراز - كوار دامداري مجتمع شير و گوشت اخوان حسيني - اصفهان
دامداري حسيني نژاد - سمنان دامداري مجتمع شير و گوشت آريا - مباركه
دامداري حسينيان - شاهرود دامداري مجتمع شير و گوشت اسدي - مباركه
دامداري حشمت - اصفهان دامداري مجتمع شير و گوشت اسماعيل زاده - اصفهان
دامداري حقيريان - شيراز دامداري مجتمع شير و گوشت تفت علي آباد - يزد
دامداري حقيقت - همدان دامداري مجتمع شير و گوشت ثمري - اصفهان
دامداري حقيقت نژاد دامداري مجتمع شير و گوشت حاتم - اصفهان
دامداري حقيقي - تبريز دامداري مجتمع شير و گوشت دامدشت ساوه - اراك
دامداري حكمت - سبزوار (كرابي) دامداري مجتمع شير و گوشت ذهتاب - اصفهان
دامداري حمزه نجاتي - شيراز دامداري مجتمع شير و گوشت رايگان - شيراز
دامداري حميد شمس - اصفهان دامداري مجتمع شير و گوشت زاگرس شهركرد
دامداري حميد فرح بخش - كرمان دامداري مجتمع شير و گوشت سپهان - تهران
دامداري حنايي كاشاني - مشهد دامداري مجتمع شير و گوشت شهيد محسني - اصفهان
دامداري خادم - شيراز دامداري مجتمع شير و گوشت صادقي - اصفهان
دامداري خادم - مشهد دامداري مجتمع شير و گوشت صفايي - اصفهان
دامداري خادمي - كرمانشاه دامداري مجتمع شير و گوشت كالان - شيراز
دامداري خامچي -كرمانشاه دامداري مجتمع شير و گوشت كاوند- نصيري - شيراز
دامداري خدايار كرمي - تيران و كرون دامداري مجتمع شير و گوشت كريمي - شيراز
دامداري خلفي - زنجان دامداري مجتمع شير و گوشت كشاورز - اصفهان
دامداري خورشيد طلايي - نوري - قزوين دامداري مجتمع شير و گوشت كوثر - تيران
دامداري خوش گوشت ( زالي ) - همدان دامداري مجتمع شير و گوشت مهدشت - ساري
دامداري خوش نواز - كرمانشاه دامداري مجتمع شير و گوشت مهدي - اصفهان
دامداري داريا هور - تهران دامداري مجتمع شير و گوشت هرندي - اصفهان
دامداري داش آقا - شاهرود دامداري مجتمع شير وگوشت طوبي- مشيري - گلستان
دامداري دام دوستان يافت آباد - تهران دامداري مجتمع صنعتي علافچيان - اصفهان
دامداري دام كيان گستر - تهران دامداري مجتمع كشاورزي دامپروري آبان1 - لرستان
دامداري دام گستر پيشگام - فيروزكوه دامداري مجتمع كشاورزي دامپروري آبان2 - لرستان
دامداري دام گستران كوير - يزد دامداري مجتمع كشاورزي دامپروري خزاعي - مشهد
دامداري دامگاهان (مرصوص) - يزد دامداري مجتمع كشاورزي كوثر (محيا) - قزوين
دامداري دامينه - سبزوار دامداري مجتمع كشاورزي مراغه - تبريز
دامداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - تبريز دامداري مجتمع كشاورزي و دامپروري بهاران - اصفهان
دامداري دانشگاه خوراسگان - اصفهان دامداري مجتمع كشاورزي و دامپروري دكتر محمد آشنا - نيشابور
دامداري دانشگاه علوم دامي تبريز - تبريز دامداري مجتمع كشاورزي و دامپروري روانسر - كرمانشاه
دامداري دانشگاه فردوسي - مشهد
دامداري مجتمع كشاورزي و دامپروري شاهوردي ( بهاردشت) - لرستان
دامداري داوري - حبيب آباد دامداري مجتمع كشت و دام اكبر زارعي 1- اصفهان
دامداري داوري - دولت آباد دامداري مجتمع كشت و دام امداد اصفهان
دامداري دراز گيسو - گرگان دامداري مجتمع كشت و دام پارياب - خوزستان
دامداري درخشان - مشهد دامداري مجتمع كشت و دام پيماني - مورچه خورت
دامداري درفشي - تبريز دامداري مجتمع كشت و دام دشتيران - اصفهان
دامداري دشت ابرار - قم دامداري مجتمع كشت و دام رسول زارعي 2 - اصفهان
دامداري دشت آذر نگين - تبريز دامداري مجتمع كشت و دام عرفاني - اصفهان
دامداري دشت دام روز - قزوين دامداري مجتمع كشت و دام عليان - نجف آباد
دامداري دشت سبز- دهقانيان - مرودشت - شيراز دامداري مجتمع كشت و دام فتاحي - اصفهان
دامداري دشت گل كردستان نوين ملاير - همدان دامداري مجتمع كشت و دام كشتكار - اصفهان
دامداري دشت گل كردستان واحد قروه - كردستان دامداري مجتمع كشت و دام مهدي احمدي - بران شمالي
دامداري دشت ناز - كرمان دامداري مجتمع كشت و صنعت توداك - همدان
دامداري دشتكي - نيشابور
دامداري مجتمع كشت و صنعت محمد آباد - اراك ( سرافرازان سبز اراك )
دامداري دفتر هلدينگ دامپروري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي دامداري مجتمع كشت و صنعت نوبر سبز - سمنان
دامداري دكتر برجيان دامداري مجتمع كشت و صنعت هلال - نيشابور
دامداري دكتر حسيني - شيراز دامداري مجيد اعظمي - نيشابور
دامداري دكتر خضري - شيراز دامداري مجيددهقان دهنوي - يزد
دامداري دكتر ساقي - السفير - مشهد دامداري محسن رحمتي - شهرضا
دامداري دكتر شاكري - خمين دامداري محسن عابدي - كرمان
دامداري دكتر گلنار وكيل گيلاني - قزوين دامداري محسن عابديني - گلستان
دامداري دكتر وكيل گيلاني پدر - قزوين دامداري محسن فلاحي - مشهد
دامداري دلاوري پور - يزد دامداري محسن محمدي - شاهرود
دامداري دهدشتي - شهرضا دامداري محسن ميرمحمدي - شهرضا
دامداري دهقان زاده - يزد دامداري محسني - تهران
دامداري دهقانيان - شيراز دامداري محقق و ملكي - اصفهان
دامداري دهكده آريا شير - گلستان دامداري محمد ابراهيمي - شاهرود
دامداري دهكده شير - قم دامداري محمد حسن موسي زاده - مشهد
دامداري ديلمي - گلستان دامداري محمد كريمي - لرستان
دامداري ذبيح الله اينانلو - قزوين دامداري محمد مهدي منبع جود - تبريز
دامداري ذوالفقاري - تويسركان همدان دامداري محمدحسن عابدي - كرمان
دامداري راحتلو - قزوين دامداري محمدحسين رشمي - يزد
دامداري راسپينا - اراك دامداري محمدحسين عابدي - كرمان
دامداري راميار - اصفهان دامداري محمدحسين فنايي خداداد - قم
دامداري رامين ميرزايي - كرمان دامداري محمدحسين مشهدي - قهدريجان
دامداري رجايي - زيار دامداري محمدرضا زارعي - اصفهان
دامداري رجبي و محمد زاده - شهريار دامداري محمدرضا مسيبي
دامداري رحمان شهابي - گلستان دامداري محمدرضا ميرشمسي - يزد
دامداري رحيم طاهري - اصفهان دامداري محمدرضا و طاها - محمدي - شيراز
دامداري رحيم علي ممقاني - تبريز دامداري محمدزاده- طبس
دامداري رحيمي - اصفهان دامداري محمدعلي اسلامي - يزد
دامداري رحيمي - شاهرود دامداري محمدي - اصفهان
دامداري رحيمي - قزوين دامداري محمدي - بران شمالي
دامداري رسالت طوس - مشهد دامداري محمدي - فردوس گنبد - گلستان
دامداري رستاك سازان فجر توس - مشهد دامداري محمدي - نجف آباد
دامداري رسول شايان - مورچه خورت دامداري محمدي - نيشابور
دامداري رشدي لاله - تبريز دامداري محمدي - ورامين
دامداري رضا خدابخشي - مشهد دامداري محمدي زاده - خوزستان
دامداري رضا كريمي - اصفهان دامداري محمدي فر - ماكو
دامداري رضا مسيبي - مورچه خورت اصفهان دامداري محمود احمدي - اصفهان
دامداري رضا مهرابي - اصفهان دامداري محمود اعلايي - شهركرد
دامداري رضازاده - مشهد دامداري محمود انتشاري - اصفهان
دامداري رضانژاد - ورامين دامداري محمود بابل خاني - اصفهان
دامداري رضايي - تربت جام دامداري محمود رحمتي - شهرضا
دامداري رضايي - شهرضا دامداري محمودي - كرمان
دامداري رضايي محمد جعفر- قزوين دامداري محمودي - مرودشت - شيراز
دامداري رضايي - يزد دامداري محمودي - يزد
دامداري رضوان - تبريز دامداري محموديان - اردكان
دامداري رضوي - شرين سخن - تربت حيدريه دامداري محموديان 2 - شهرضا
دامداري رفيعي - امارات - خارجي دامداري مختاري - اصفهان
دامداري رفيعي عباس - دولت آباد دامداري مختاري - نيشابور
دامداري رفيعيان - اصفهان دامداري مداح - تربت حيدريه
دامداري رمضاني - اصفهان دامداري مدبر كشت توس - خراسان رضوي
دامداري رمضاني - بويين زهرا دامداري مرادخاني - اصفهان
دامداري رنجبر - امامي - اصفهان دامداري مرادعلي - هادي - دهنوي - نيشابور
دامداري روح اله حسيني منش - خراسان رضوي دامداري مرتضوي (رز بنفش) - اصفهان
دامداري روز چنگ - نگين خورشيد - مريوان دامداري مرتضي احمدي - اصفهان
دامداري روزبان - نظرآباد دامداري مرتضي جوانبخت - گلپايگان
دامداري روشا مهر - جوكار - شيراز دامداري مرتضي حسيني - شهركرد
دامداري روعان شير - همدان دامداري مرغاب (كاويش قديم) - مشهد
دامداري روغني - اصفهان دامداري مركز تحقيقات جهاد كشاورزي - مشهد
دامداري رويان دام اسپادانا - اصفهان دامداري مركز تحقيقات علوم دامي كشور
دامداري زارع - شيراز دامداري مركز تحقيقات گاودشت بابل - مازندران
دامداري زارع دهنوي - فهرج - يزد دامداري مركز ذخيره ژني توران تيهو - شيراز
دامداري زارع زاده - يزد دامداري مزارع نوين ايرانيان - فردوس قديم - زنجان
دامداري زارع كمالي - مشهد دامداري مزارع نوين ايرانيان - تهران
دامداري زارع محمود ابادي - يزد دامداري مزارع نوين ايرانيان - كشت و صنعت شمال - گرگان
دامداري زارعي - شيراز دامداري مزارع نوين ايرانيان _واحد جنوب غرب
دامداري زارعي - مرودشت - شيراز دامداري مزارع نوين ايرانيان كشت و صنعت شمال شرق- مشهد
دامداري زاينده رود - اصفهان
دامداري مزارع نوين ايراينان كشت و صنعت شمال غرب اتكا - مياندوآب
دامداري زر دام - زيار دامداري مزرعه آموزشي گاودشت بابل - مازندران
دامداري زراعي خضري - مشهد دامداري مزرعه بز سانن شيمر - شاهرود
دامداري زرائي - قم دامداري مزرعه توليد گوشت و شير لطفي - شيراز
دامداري زردشت شمسيه - نيشابور دامداري مزرعه دهكده لبنيات سلامت- گلستان
دامداري زرين - زيار دامداري مزرعه سبز پدر - مرودشت - شيراز
دامداري زرين دشت - بينالود دامداري مزرعه سرو دشت شيروان - مشهد
دامداري زرين هيو - آبيك قزوين دامداري مزرعه شبان - تهران
دامداري زنده باد - مشهد دامداري مزرعه علوي زرند (ميهن) - ساوه
دامداري زندي پور - قزوين دامداري مزرعه غزال شريف آباد - مشهد
دامداري زينلي دياكو لبن ايرانيان - يزد دامداري مزرعه كشاورزي دامپروري شاهين- قزوين
دامداري ژنتيك دام - مشهد دامداري مزرعه كشت و صنعت بهزاد شهريارپناه - كرمان
دامداري سازمان نظام مهندسي كشاورزي - تهران - ورامين دامداري مزرعه لورك( دانشگاه صنعتي اصفهان )
دامداري سامان كشت نصف جهان فضيل2- گلپايگان دامداري مزرعه محمودآباد - اصفهان
دامداري سانيان (هاشمي سابق) - اصفهان دامداري مزرعه نمونه - گلستان
دامداري سبحاني - نجف آباد دامداري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي واحد 1
دامداري سبز- امينايي - روزي طلب 2 - گرجستان - خارجي دامداري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي واحد 2
دامداري سبزعلي - دامداري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي واحد 3
دامداري سپهري - كرمان دامداري مسلم منصوري - آباده
دامداري سپيد رود -گيلك دانه نويد- گيلان (نويد مرغ) دامداري مسلمي - فارس
دامداري سپينود - كرمان دامداري مشرقي - گلستان
دامداري ستاره شرق - اصفهان دامداري معتمدي - نيشابور
دامداري ستاري - تبريز دامداري معرب - نيشابور
دامداري سجاد توس - مشهد دامداري مغان
دامداري سجاد گلدشت( مظاهري) - اصفهان دامداري مفخم ( دام برتر ) - مركزي
دامداري سجادي - سنندج دامداري مقدم - شيراز
دامداري سرباز - مشهد دامداري مقصودي - البرز
دامداري سرخه دامدوش - گرمسار دامداري ملك - شيراز
دامداري سركانيان - همدان دامداري ممتاز - مشهد
دامداري سرهنگ مافي - قزوين دامداري ممتاز وزين - افغانستان - خارجي
دامداري سرو زرع قزوين - قزوين دامداري مناف نسب - رامسر
دامداري سعيد جعفري - شيراز دامداري منبع جود - تبريز
دامداري سلطاني - اصفهان دامداري منت نيا - ايلام
دامداري سلطاني - همدان دامداري منصور رهنمايي - اصفهان
دامداري سليم النفس - تبريز دامداري منصوري - اصفهان
دامداري سليم خاني - قزوين دامداري منصوري - بران شمالي
دامداري سليمان نژاد - نجف آباد دامداري منصوري - حبيب آباد
دامداري سليمي - شيراز دامداري منصوري - نيشابور
دامداري سليميان - زرين شهر دامداري منوچهر حاج محمد علي - تهران
دامداري سمينتال شركت مزارع نوين ايرانيان - قزوين دامداري مهابادي - تهران
دامداري سندباد خليج فارس - گرجستان - خارجي دامداري مهابادي كاج - تهران
دامداري سنگ بست - مشهد - پروار بندي دامداري مهدي جعفري
دامداري سها شير - بران شمالي دامداري مهدي خسرو جردي - سبزوار
دامداري سهامي زراعي اسلام آباد- نيشابور دامداري مهدي ده پرور - قم
دامداري سهند اولدوز - تبريز دامداري مهدي علينقيان -اصفهان
دامداري سوران فاز2 - مشهد دامداري مهدي ميرزاقا - ماهدشت
دامداري سياوش دهقانيان - شيراز دامداري مهر - شمسي خاني - سمنان
دامداري سيد اسماعيل حسيني - كرج-البرز دامداري مهر گوشت خان بابا - زيار
دامداري سيد امير مباركي - نيشابور دامداري مهر ماندگار گلستان - گرگان
دامداري سيد جلال حسيني - نيشابور دامداري مهرداد امينايي - كرمان
دامداري سيد جلال حسيني جلاليه - اصفهان دامداري مهري- شهركرد
دامداري سيد جمال حسيني - اصفهان دامداري مهسا دام - ريجني - كاشان
دامداري سيد محمد علي حسيني - پسر سيد علي - اصفهان دامداري مهندس كندري - اصفهان
دامداري سيدمحمدعلي حسيني قارنه - اصفهان دامداري مهندس مصطفي حر- اصفهان
دامداري سيدمهدي سيد حسيني - پرمايه - كرمان دامداري مهندسيه - اصفهان
دامداري سيرجاني - نيشابور دامداري مهيار دشت - اصفهان
دامداري سيف عليان - گلستان دامداري موحد گستران جوين (كشت و صنعت جوين) - مشهد
دامداري شاخص دام گواشير - كرمان دامداري موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
دامداري شارقي - شهرضا دامداري موسوي -
دامداري شاطريان - تهران دامداري موسوي - اصفهان
دامداري شاملي - اصفهان دامداري موسوي - كرمان
دامداري شاه حسيني - گرمسار دامداري موسي رهنمايي - اصفهان - شهرضا
دامداري شاه علايي - زرين شهر دامداري موقوفات ملك واحد چناران - مشهد
دامداري شاه محمدي - مباركه دامداري موقوفات ملك واحد فريمان - مشهد
دامداري شاه نظري - قهدريجان دامداري موقوفه سادات رضوي -بديعي - شفاهي - مشهد
دامداري شايگان - تهران دامداري موگويي - اراك
دامداري شبستان - رفسنجان دامداري مير هندي - كوهپايه
دامداري شجاعي - كرمان دامداري ميراج - سمنان
دامداري شركت ارغوان دشت سپاهان - اصفهان دامداري ميرجهاني - اصفهان
دامداري شركت ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار دامداري ميرعلي ملك - اصفهان
دامداري شركت ارگ دامپروران مهريز - يزد دامداري ميرمحمد صادقي - اصفهان
دامداري شركت ارم شير دهرود - بوشهر دامداري ميرميران - يزد
دامداري شركت اروم مليكا شير - اروميه دامداري ميلاد (قائم آل محمد) - اصفهان
دامداري شركت اصفهان كشت -خيريه همدانيان- اصفهان دامداري ميلشبار - يزد
دامداري شركت اگدام - قزوين دامداري ميهن سبز - تيران
دامداري شركت ايران سرسبز ( اكبريان ) - اصفهان دامداري ناز مهريز - يزد
دامداري شركت بهدام صنعت ري - تهران دامداري نامدار - بران جنوبي
دامداري شركت تاج محل - اراك دامداري ناوك پژوه امير -كريمي - تهران
دامداري شركت تعاوني ايثار عطار - نيشابور دامداري نبي - اصفهان
دامداري شركت تعاوني بام سبز دامياران جهانبين - شهركرد دامداري نبي زاده - تهران
دامداري شركت تعاوني پرورشكاران - قزوين دامداري نجف آباديها - قزوين
دامداري شركت تعاوني جوياي نام شاهديه - يزد دامداري نجم - نظرآباد
دامداري شركت تعاوني خميني شهر - خميني شهر دامداري نسيم بركت - به كاشت صنعت نور بامداد - تهران
دامداري شركت تعاوني دامپروري بهدام هشتگرد - البرز دامداري نصر - اصفهان
دامداري شركت تعاوني دشت كيان - شيراز دامداري نصرالهي - تبريز
دامداري شركت تعاوني شير افشان سوران - اصفهان دامداري نصري - نجف آباد
دامداري شركت تعاوني صداقت - اصفهان دامداري نظري - اصفهان
دامداري شركت تعاوني صنعتي شاهرود - سمنان دامداري نعمت الهي - آباده
دامداري شركت تعاوني صنعتي متحد اصفهان دامداري نگين دامداران زاگرس - همدان
دامداري شركت تعاوني طلاچين پارس - ورامين دامداري نگين سبز آببر - تهران
دامداري شركت تعاوني كشاورزي شهرستان يزد - يزد دامداري نگين فلاورجان - فلاورجان
دامداري شركت تعاوني كشت و دام نخل - يزد دامداري نمونه اعلايي - اصفهان ( دام زاد )
دامداري شركت تعاوني گاو شيري 2002 سپيدان - شيراز دامداري نمونه زروان - گرگان
دامداري شركت تعاوني گاوداران بهشير ( لپوئي ) دامداري نمونه طالقان - البرز
دامداري شركت تعاوني گاوداران سنتي اصفهان دامداري نوحي - ساوه
دامداري شركت تعاوني گاوداران گرگان - گلستان دامداري نوربخش - اصفهان
دامداري شركت تعاوني گاوداري شير افشان - همدان دامداري نورگيل دام - مازندران
دامداري شركت تعاوني گاوداري نوين پارس - شيراز دامداري نورمصفا - مورچه خورت
دامداري شركت تعاوني گسترش كشاورزي مرغداران مرواريد - دامداري نورمندي - مشهد
دامداري شركت تعاوني گلپا گلشن - گلپايگان دامداري نوروزاني - شيراز
دامداري شركت تعاوني مجتمع دامپروري پيشتاز دهنگ بستك - هرمزگان دامداري نوروزي - سمنان
دامداري شركت تليسه دام - نيشابور دامداري نوروزي - مشهد
دامداري شركت توسعه دامداران پسا نظر آباد - نظرآباد دامداري نوري - تبريز
دامداري شركت توليدي دشت كيميا - اصفهان دامداري نوين - مشهد
دامداري شركت چندمنظوره صادق - شيراز دامداري نوين چوب خوزستان - اهواز
دامداري شركت دام طبيعت جنوب شرق - كرمان دامداري نيا گاو گرجي -
دامداري شركت دامپروري سبزدشت نقش رستم - شيراز دامداري نيسان كشت - نيساني - اصفهان
دامداري شركت دامپروري نوين گلپرور خراسان دامداري نيك (نيكخواه) - يزد
دامداري شركت دامداران نژادبرتر - شيراز دامداري نيكخو و شركا - ياليان - قزوين
دامداري شركت رضوان - قم دامداري نيكو شير - مشهد
دامداري شركت زاهد پارس - تهران دامداري نيمه شعبان - اصفهان
دامداري شركت زراعي و دامپروري زردوش بينالود - نيشابور دامداري هاديلو - زنجان
دامداري شركت زرين كشت پايدار زرنديه - اراك دامداري هاشمي لر - تبريز
دامداري شركت سپاهان گلدشت - اصفهان دامداري هامون سبز - تيران
دامداري شركت سجاد زوان - اصفهان دامداري هستي - قزوين
دامداري شركت سرو دام نوين - قزوين دامداري هفت خوشه - قزوين
دامداري شركت سهامي زراعي بهكده رضوي - مشهد دامداري هفت گل نوبران - كرمان
دامداري شركت سهامي زراعي تربت جام - خراسان رضوي دامداري و كشاورزي دهيران - اسلامشهر
دامداري شركت سهامي زراعي گلپايگان - گلپايگان دامداري و كشاورزي شير و دام دشت گل كردستان- درجزين
دامداري شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري پارس دامداري و كشاورزي صادقپور - قم
دامداري شركت سوران فاز 3 (شهاب دام) - نيشابور دامداري و كشاورزي عباسي - پاكدشت
دامداري شركت شهاب دام - همدان دامداري ورسه اي - قزوين
دامداري شركت شير دوشان گميشان - گلستان دامداري ورواز - گلستان
دامداري شركت شير سازان درود(يوسفي) - مشهد دامداري وزيري - تربت حيدريه
دامداري شركت شير و دام بنياد - واحد رحمت آباد دامداري وفابي - شاهرود
دامداري شركت شير و دام كنگاور - كرمانشاه دامداري وكيلي - رامونا - تهران
دامداري شركت شير و گوشت موسي خاني - اصفهان دامداري يارمحمد ضرغامي - شيراز
دامداري شركت فراسو جام پارس - تهران دامداري ياري - بروجرد
دامداري شركت فضيل - مباركه دامداري ياري - كردستان
دامداري شركت فكا - اصفهان دامداري ياسري - گرمسار
دامداري شركت فوده - اصفهان دامداري يداله كيواني - فشافويه
دامداري شركت قاضي و شركا - اصفهان دامداري يداله مافي - قزوين
دامداري شركت كشاورزي دشت فيروزه - مشهد دامداري يزد قيماق - حسيب - يزد
دامداري شركت كشاورزي فجر اصفهان دامداري يزدان جو - مرودشت - شيراز
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري بينالود واحد ظفر- نيشابور دامداري يزداني - دولت آباد
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري بينالود واحد قدس - نيشابور دامداري يزدي - زنجان
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري ران - گرگان دامداري يگانگي - نيشابور
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري كاوات روانسر - كرمانشاه دامداري يگانه - مشهد
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري ملارد شير - تهران دامداري يوسفي - اصفهان
دامداري شركت كشاورزي و دامپروري نگين فام - خوزستان دامداري يوسفي (جهانبازي قديم) - اصفهان
دامداري شركت كشت و دام سراي احتشام (كشاني) - اصفهان دامداري يونس آشور - شاهرود
دامداري شركت كشت و دام قائم - اصفهان دامداري رحيمي نژاد - ملارد
دامداري شركت كشت و دام گل كاج - اصفهان دامداي حيدربابا - شيراز
دامداري شركت كشت و صنعت بهاره - اراك دامدراي عليرضا زارعي - مرودشت - شيراز
دامداري شركت كشت و صنعت دشت خرمدره - زنجان دانشگاه آزاد اراك - اراك
دامداري شركت كشت و صنعت زرين خوشه - اراك دانشگاه آزاد سنندج- احمدزاده
دامداري شركت كشت و صنعت سبز مشيز - كرمان دانشگاه آزاد شاهين شهر - شاهين شهر
دامداري شركت كشت و صنعت فدك قدر خراسان دانشگاه اهواز
دامداري شركت كشت و صنعت فرخي روانسر- كرمانشاه دانشگاه بيرجند - بيرجند
دامداري شركت كشت و صنعت لبن - تهران دانشگاه پرديس تهران
دامداري شركت كشت و صنعت محيا - واحد دام اصيل دانشگاه رازي
دامداري شركت كشت و صنعت ميثاق سبز - ايلام دانشگاه زنجان
دامداري شركت كشت و صنعت هامون - كرمان دانشگاه شيراز
دامداري شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس - شيراز دانشگاه صنعتي - اصفهان
دامداري شركت كشت و صنعت و دامپروي پگاه سلماس دانشگاه كردستان
دامداري شركت كوشا گستر - شاهرود - نماينده دانشگاه گرگان - گرگان
دامداري شركت گسترش كشاورزي و دامپروري فردوس پارس دشت آذر نگين واحد 2 - تبريز
دامداري شركت گل شير - دامداري روبراهان - مشهد دكتر جديدي - تهران - نماينده
دامداري شركت گلدشت بكا - باهري -ورامين راشا
دامداري شركت مجتمع توليدي لبنيات پگاه تفت اسلاميه - يزد سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي- مشهد
دامداري شركت مجتمع كشاورزي ابراهيم آباد - قلعه گنج سازمان نظام مهندسي فارس - شيراز
دامداري شركت مدرن دام دشت فراژن - كردستان سامان دام ايرانيان - نماينده
دامداري شركت مگسال شركت پويندگان - نماينده
دامداري شركت ممتاز شير - ملاير شركت نولان - تهران
دامداري شركت مهرگان - يزد شرکت توسعه کشت و صنعت جالیز ابرار-قم
دامداري شركت نامفر - اصفهان شير و گوشت گلدشت علينقيان -نقش جهان - اصفهان
دامداري شركت نگين سبز ماكو - آذربايجان غربي كازرونيان امير
دامداري شركت نگين شيرآوران تفت - يزد كاوه نگار - تهران
دامداري شركت نور آفرين - اراك كشت و دام فرزانگان
دامداري شركت هلشتاين باغ - تهران - ورامين كشت و دام كيميا بهبود مهردشت- هسنيجه - اصفهان
دامداري شركت يكتا فضل كوير - كاشان كشت و صنعت پرديسان - گرمسار
دامداري شركه ابقار زاهد - طرطوس كشت و صنعت رستن - كرج
دامداري شرکت تعاونی مروارید سبز تیران-مصطفايي - كشت و صنعت و دامپروري ميلكان كلهر - كرمانشاه
دامداري شريف - انگشترساز - اصفهان مجتمع دامداري ايزدخواست گاوداري افق- شيراز
دامداري شريفي - اصفهان مجتمع شير و گوشت خاتون ابادي
دامداري شريفي - يزد (زارچ) مجتمع كشت و دام اسدي - اصفهان
دامداري شريفيان - دولت آباد مجتمع كشت و دام عليان 3 - زرين شهر
دامداري شفيع الدين ذوفقاري - اصفهان مجتمع كشت و صنعت احيايي (مكا) - همدان
دامداري شفيعي پور - اراك مجتمع كشت و صنعت بهستان كاشمر - مشهد
دامداري شمس - تهران مركز خدمات دامپروري ايرانيان - قم
دامداري شمس - كندري مزرعه سانن - اصفهان
دامداري شهداي كياني- دزفول معصومي - قم
دامداري شهرآبي - تهران مهندس رامين رضواني
دامداري شهرام- بهداروند مهندس عبدالحسين رنجبر - نماينده
دامداري شهرستاني - ملارد مهندس محقق - نماينده
دامداري شهريار سليماني - اصفهان موسسه خيريه تكفل و سرپرستي ايتام قم - قم
دامداري شهيد اسدي طغياني - اصفهان میثاق
دامداري شورچه - كرمانشاه نويد مرغ واحد 2 - گيلان
دامداري شيخ حسيني - يزد هلدينگ كميته امداد - تهران
دامداري شيخان - اصفهان ويرا بهپرور - تهران
دامداري شيخي - نيشابور