زبان خود را انتخاب کنید

خلاصه تفسيري اطلاعات گله

مرور خلاصه تفسيري اطلاعات گله

 
            ميانگين روزهاي باز مولد تركيبي                                                                     
            ميانگين سن تليسه در موقع اولين تلقيح                                                               
            ميانگين سن تليسه در موقع اولين زايش                                                                
            فاصله زايش تا اولين تلقيح(dfs) براي گاوهاي موجود در آخرين شكم                                     
            ميانگين تعداد تلقيح به ازاي يك ابستني در گاو                                                        
            ميانگين تعداد تلقيح بازاي يك ابستني كل                                                             
            فاصله تلقيح منجر به آبستني تا اولين تلقيح گاو                                                      
            ميانگين فاصله دو زايش گاو                                                                         
            ميانگين روزهاي شيردهي                                                                              
            ميانگين روزهاي باز مولد تركيبي                                                                      
            ميانگين روزباز مولد تركيبي -سقطي ها                                                                
            ميانگين روزهاي باز شيري تركيبي                                                                     
            ميانگين روزبازشيري بدون سقطي ها                                                                    
            تاريخ آخرين ركورد                                                                                  
            ميانگين شير آخرين ركورد                                                                             
            كل آبستن                                                                                           
            تعدادمولد آبستن                                                                                    
            كل گاوهاي دوشا                                                                                      
            كل گاوهاي دوشا                                                                                     
            كل گاوهاي دوشا شكم يك                                                                               
            گاو دوشاي غير آبستن                                                                                
            گاو دوشاي آبستن                                                                                    
            گاو خشك آبستن                                                                                       
            گاو خشك غير آبستن                                                                                  
            تعداد كل مولد                                                                                       
            تعداد كل تليسه                                                                                     
            تعداد تليسه هاي 14 به بالاي غير ابستن                                                              
            تعدادتليسه بدون تلقيح بيش از 13 ماه                                                                
            تعداد تليسه هاي آبستن                                                                              
            تعداد گوساله نر زير 14 ماه                                                                          
            گوساله ماده 1روز تا 3 ماه                                                                          
            گوساله نر 1روز تا 3 ماه                                                                            
            درصد شيري آبستن                                                                                     
            درصد مولد آبستن                                                                                    
            تاريخ آخرين خشكي                                                                                   
            تاريخ آخرين زايش                                                                                   
            تاريخ آخرين تلقيح                                                                                   
            تاريخ آخرين سقط                                                                                    
            تاريخ آخرين جابجايي                                                                                
            تاريخ آخرين ويزيت                                                                                   
            تاريخ آخرين ثبت تركيب گله 2                                                                        
            تاريخ آخرين ثبت شير روزانه                                                                                                    
            تعداد زايمان طبيعي از ابتداي سال تاكنون                                                            
            تعداد مرده زائي با جنس گوساله نر ازابتداي سال تا كنون      
            تعداد مرده زائي با جنس گوساله ماده ازابتداي سال تا كنون                                            
            تعداد سقط گاو بدون افزايش شكم از ابتداي سال تا كنون                                                
            تعداد سقط گاو با افزايش شكم از ابتداي سال تاكنون                                                    
            تعداد سقط تليسه بدون افزايش شكم از ابتداي سال تا كنون                                              
            تعداد سقط تليسه با افزايش شكم از ابتداي سال تا كنون                                                
            ميانگين سن آبستني در زمان سقط گاو                                                                  
            ميانگين سن آبستني در زمان سقط تليسه                                                                
            تعداد حذف مادينه از ابتداي سال تا كنون                                                              
            تعدا حذف مولد از ابتداي سال تا كنون                                                                
            تعداد حذف شكم يك از ابتداي سال تا كنون                                                             
            تعداد حذف گوساله ماده تا 3 ماهگي از ابتداي سال تا كنون                                             
            تعداد حذف گوساله نر تا 3 ماهگي از ابتداي سال تا كنون                                               
            تعداد گاو آبستن شده از ابتداي سال تا كنون                                                           
            تعداد تليسه آبستن شده از ابتداي سال تا كنون                                                        
            درصد حذف گاو تازه زا(0-60) نسبت به دام مولد از ابتداي سال تا كنون                                  
            در صد گوساله متولد شده نسبت به ميانگين دام مولد از ابتداي سال تا كنون                              
            گوساله نارس ماده متولد شده از ابتداي سال تا كنون                                                   
            گوساله نارس نر متولد شده از ابتداي سال تا كنون                                                      
            تعداد تلفات گوساله نر زير 3ماه سن از ابتداي سال تا كنون                                            
            تعداد تلفات گوساله ماده زير 3 ماه سن از ابتداي سال تا كنون                                        
            درصد تلفات گوساله ماده بالاي 3 ماه به گوساله بالاي 3ماه موجود از ابتداي سال تاكنون                 
            درصد تلفات مولد از ابتداي سال به مولد موجود                                                        
            درصد تلفات مادينه از ابتداي سال به مادينه موجود                                                     
            گيرايي كل گله ار ابتداي سال تا كنون                                                                
            گيرايي تليسه ار ابتداي سال تا كنون                                                                 
            گيرايي گاو ار ابتداي سال تا كنون                                                                   
            ميانگين شكم گاوهاي حذف شده از ابتداي سال تاكنون                                                    
            درصد سقط به زايش كل از ابتداي سال تاكنون                                                            
            درصد سقط تليسه به زايش تليسه از ابتداي سال تاكنون                                                 
            درصد سقط گاو به زايش گاو از ابتداي سال تاكنون                                                      
            ميانگين طول دوره خشكي گاوهاي موجود از ابتداي سال تا كنون                                           
            ميانگين ركورد شير گاوها در ركورد آخر                                                               
            ميانگين شكم گاوهاي شيري در ركورد آخر                                                                
            ميانگين سوماتيك سل كانت گله در ركورد آخر                                                           
            ميانگين روزهاي شيردهي                                                                              
            ميانگين تعداد تلقيح بازاي يك آبستني در تليسه                                                       
 
 

بخش مرور گله (مرور زايش)

 
تاريخ محاسبه
تاريخ زايش
درصد سقط تليسه با افزايش شکم به ابستني
درصد سقط تليسه با افزايش شکم به زايش
درصد سقط تليسه بدون افزايش شکم به ابستني
درصد سقط گاو با افزايش شکم به ابستني
درصد سقط گاو با افزايش شکم به زايش
درصد سقط گاو بدون افزايش شکم به ابستني
درصد سقط گاو بدون افزايش شکم به زايش
درصد سقط کل به زايش
درصد سقط کل تليسه به زايش
درصد سقط کل گاو به زايش
درصد مرده زايي به زايش
درصد مرده زايي تليسه به زايش
درصد مرده زايي گاو به زايش
درصد کل سقط به ابستني
درصد کل سقط تليسه به ابستني
درصد کل سقط گاو به ابستني
فاصله اولين تلقيح شکم قبل تا زايش قبلي
متوسط تعداد تلقيح براي تليسه هاي زايش کرده
متوسط تعداد تلقيح براي گاوهاي زايش کرده
متوسط روز باز گاوهاي زايش کرده
متوسط سن آبستني سقط
متوسط سن آبستني سقط با تغيير شکم
متوسط سن آبستني سقط تليسه
متوسط سن آبستني سقط تليسه با تغيير شکم
متوسط سن آبستني سقط تليسه کل
متوسط سن آبستني سقط گاو
متوسط سن آبستني سقط گاو با تغيير شکم
متوسط سن آبستني سقط گاوکل
متوسط سن آبستني سقط کل
متوسط شکم دامهاي زايش کرده
متوسط طول دوره آبستني تليسه
متوسط طول دوره آبستني گاو
متوسط طول دوره آبستني کل
متوسط طول دوره خشکي گاو
متوسط طول دوره شيردهي قبلي گاوهاي زايش کرده
متوسط فاصله دو زايش
تعداد زايش تليسه
تعداد زايش دام
تعداد زايش گاو
تعداد سقط تليسه با تغيير شکم
تعداد سقط تليسه بدون تغيير شکم
تعداد گوساله زنده متولد شده
تعداد مرده زايي
تعداد مرده زايي تليسه
تعداد مرده زايي گاو
تعدادسقط با تغيير شکم
تعدادسقط بدون تغيير شکم
تعدادسقط گاو با تغيير شکم
تعدادسقط گاو بدون تغيير شکم
تعدادکل سقط
تعدادکل سقط تليسه
تعدادکل سقط گاو
درصد دوقلو زايي به زايش
درصد دوقلو زايي تليسه به زايش
درصد دوقلو زايي گاو به زايش
درصد سقط تليسه بدون افزايش شکم به زايش
درصد سقط با افزايش شکم به ابستني
درصد سقط با افزايش شکم به زايش
درصد سقط بدون افزايش شکم به ابستني
درصد سقط بدون افزايش شکم به زايش