زبان خود را انتخاب کنید

پکیج نرم افزاری گاو شیری مدیران

 

این پکیج شامل نرم افزارهای زیر است :

 

نرم افزار مدیریت دامپروری نسخه نامحدود 

https://m888.ir/#!p-7307

نرم افزار قیمت تمام شده بهمراه استقرار اولیه

https://m888.ir/#!p-8646

نرم افزار کنترل بیماریهای ورم پستان

https://m888.ir/#!p-7329

نرم افزار کنترل بیماریهای سم و لنگش

https://m888.ir/#!p-7328

نرم افزار ترکیب گله

https://m888.ir/#!p-7326

نرم افزار تغذیه دام

https://m888.ir/#!p-110387

ارتقا به نسخه تحت شبکه