زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار واسط شير دوش و مديران(فاريا)

نرم افزار فاريا

اين نرم افزار امكان مي دهد كه دارندگان شير دوش بوماتيك اطلاعات مربوط به دامها را از نرم افزار مديران به دستگاه شير دوش و اطلاعات شير دوشيده شده دامها را به نرم افزار مديران انتقال دهد و در نتيجه سيستم مديريت دامپروري را با كمك اطلاعات ورودي از شير دوش تكميل نمايد.

 

 

 

نحوه پياده سازي سيستم شير دوش قديم در دامپروري قيام به صورت زير بوده است :


 سيستم شير دوش قديمي
شماي جديد سيستم بعد از اجراي طرح به صورت زير مي باشد :

سيستم شير دوش جديد

تصاويري از نرم افزار شير دوش (فاريا):


 
بخش مديريت:


مديريت نرم افزار شير دوش


انتقال اطلاعات دامها از مديران :


انتقال اطلاعات دامها

انتقال اوليه شير به نرم افزار مديران


انتقال اوليه شير به مديران

شماره هاي تكراري در ندپ


شماره هاي تكراري
نرم افزار آني

اين نرم افزار مكمل نرم افزار فاريا مي باشد و جهت ورود اطلاعات ريسپاندر به برنامه اصلي استفاده مي شود.