زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش عمليات تلقيح

 

تعریف مامور تلقیح و فحل یاب در سیستم، ثبت تمام اطلاعات مربوط به تلقیح دام ها

(تاریخ تلقیح، اسپرم، تاریخ فحلی و...) بصورت فردی و دست جمعی، امکان

اصلاح آخرین تلقیح وهمچنین اصلاح تلقیح منجر به آبستنی