زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري- بخش درمان و توليد مثل 2

 

ثبت اطلاعات درمانی(علت مراجعه، نام دکتر و...)بصورت فردی و عملیات جمعی، ثبت تاریخ مراجعه بعدی دام

برای ویزیت، ثبت اطلاعات داروهای مصرفی و تکرار تجویز دارو،امکان ثبت اطلاعات تولیدمثلی جدید برای دام،

ثبت درمانهایی که نه جزو بخش درمانی هستند و نه تولیدمثلی