زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري- بخش دارو بدون ویزیت

 

 

 

ثبت اطلاعات داروهایی که بدون ویزیت دکتر برای دام تجویز شده به صورت فردی و عملیات جمعی