زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش اندازه گيري

 

ثبت اطاعات مربوط به پارامترهای دام (وزن، دمای بدن، دور سینه و...) بصورت فردی و جمعی همچنین امکان

اصلاح این اطلاعات