زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش توليد شير روزانه

 

 

قبل از ثبت اطلاعات تولید شیر روزانه باید ترکیب گله مربوط به آن روز بسته شده باشدو سپس ثبت اطلاعات

مربوط به تولید شیر(مقدار شیری که فروخته شده)