زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري- بخش حذف دامها

 

ثبت دامهای حذف شده یا آماده برای حذف بصورت فردی و جمعی، تعریف دلایل حذف و هر پارامتر مربوط

به حذف در بخش تعاریف برنامه ها