زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش دام جديد

 

در شرایطی که هیچ دامی در نرم افزار هنوز ثبت نشده باشد برای ثبت اطلاعات باید از بزرگترین دامی که

در گله داریم شروع کنیم