زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بخش تركيب گله

 

 

معرفی اطلاعاتی که روی ترکیب گله تاثیر دارند(زایش، سقط، جذب، آبستنی، خشکی، حذف)، محاسبه ترکیب گله

یک روز و بستن ترکیب گله، حذف و اصلاح آخرین ترکیب گله ای که وارد شده و اصلاح ترکیب گله هایی ک

در روزهای قبل بسته شده اند(نکته: این ترکیب گله ها قابل حذف نیستند) به صورت دستی و یا با استفاده از

نرم افزار محاسبه ترکیب گله و سپس انتقال اطلاعات درست شده به مدیران