زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش شاخصهای مدیریتی

بررسی عملکرد و عوامل مدیریتی،این بخش شامل گروهای زایش، تولیدمثل، ترکیب گله، شیر میباشد که هرکدام شامل زیرگروه هستند و با رفتن به هر کدام ازین زیرگروه ها دامنه استاندار مطلوب شاخص مورد نظر قابل مشاهده است و وضعیت دامداری درمورد آن شاخص در این دامنه مشخص شده است