زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش شناسه ملی

ورود شناسه ملی دام ها از طریق اطلاعات دسته ای(فایل اکسل)، وارد کردن شناسه ملی برای دام های فری مارتین در بخش مشخصات و ویرایش دام و یا در بخش دام و عملیات و دام های فری مارتین موجود