زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران - بخش پروتکل

 

تعریف پروتکل های مختلف که در دامداری درتاریخ های متفاوتی استفاده میشود، گزارش گیری روزانه از دام هایی که در پروتکل وارد شدند،

حذف تاریخ های پروتکل برای یک دام که به هر دلیلی باید از پروتکل خارج شود