زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران - بخش جواب آزمایش

در بخش شیر و رکورد جمعی دامها با توجه به فرمت مورد نظر اکسل جواب آزمایشها  را تهیه کرده و به نرم افزار منتقل میکنیم