زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش رکورد 2

 

وارد کردن اکسل مربوط به اطلاعات رکورد تولید شیر برای نوبت دوم و ذخیره خطاهای موجود در ثبت اطلاعات برای اصلاح