زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش زایش

ثبت پیش فرضهای لازم برای ثبت زایش(خروج جفت، شرح زایش، وضعیت تولد گوساله و ...)، ثبت اطلاعات مربوط به زایش(فردی و جمعی)

و همچنین ثبت اطلاعات گوساله متولد شده، نکته: در زمان ثبت زایش توجه داشته باشید که ترکیب گله روز قبل بسته شده باشد و اطلاعات به روز وارد شود.