زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری - بخش تلقیح

 

تعریف مامور تلقیح و فحل یاب در سیستم، ثبت تمام اطلاعات مربوط به تلقیح دام ها(تاریخ تلقیح، اسپرم، تاریخ فحلی و...) بصورت فردی و

دست جمعی، امکان اصلاح آخرین تلقیح و همچنین اصلاح تلقیح منجر به آبستنی