زبان خود را انتخاب کنید

فیلم کلاس آنلاین نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران - جلسه اول 1

امکان وارد کردن اسپرم هایی که در تلقیح ها استفاده شده به نرم افزار(وارد کردن اسپرم های جدید به انبار)، آپدیت کردن لیست اسپرم ها، با انتخاب هر اسپرم در انبار اسپرم می توان گردش آن اسپرم در انبار را مشاهده کرد .
تعریف مامور تلقیح و فحل یاب در سیستم، ثبت تمام اطلاعات مربوط به تلقیح دام ها(تاریخ تلقیح، اسپرم، تاریخ فحلی و...) بصورت فردی و دست جمعی، امکان اصلاح آخرین تلقیح و همچنین اصلاح تلقیح منجر به آبستنی
ثبت اطلاعات داروها در انبار دارو قبل از ثبت مصرف دارو توسط دام، تعریف پیش فرض های مربوط به بخش دارو(علت مراجعه درمانی، نوع درمان، دلیل بیماری و...)