زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش اسكور حركتي و بدني

 

ثبت اسکور حرکتی و بدنی(نمره اسکور، مامور، شرح) برای دام هایی که در گله وجود دارند،

برای اضافه کردن شرح جدید و یا مامور اسکور در قسمت تعاریف برنامه ها شرح جدید اضافه

می شود،امکان اصلاح و یا حذف اسکور ثبت شده