زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش انبار دارو

وارد کردن داروی جدید به انبار و ثبت اطلاعات دارو، برای ثبت شرح ورود دارو به انبار در بخش تعاریف

برنامه ها میتوان شرح لازم را تعریف کرد،