زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش پرسنل فعال

 

برای تعریف پرسنل فعال وارد قسمت مدیریت و سپس پرسنل فعال میشویم و امکان اضافه کردن پرسنل

وجود دارد که کد به صورت اتوماتیک برای هر پرسنل تعریف میشود، پرسنل فعال می تواند به

عنوان مامور تلقیح، مامور رکورد و مسئول حذف دام باشد