زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش پشتيبان گيري

 

برای پشتیبانگیری از اطلاعاتی که داریم و یا بازیابی یک پشتیبان را انجام دهیم وارد بخش پشتیبان میشویم