زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش تركيب گله

محاسبه ترکیب گله برای هر روز، عواملی که در ترکیب گله تاثیر دارند شامل زایش، خشکی، تست آبستنی،

تولد و حذف برای همین قبل از محاسبه ترکیب گله از تکمیل این اطلاعات باید مطمئن باشیم

در غیر این صورت محاسبه ترکیب گله اشتباه انجام میشود، نکته :اصلاح ترکیب گله فقط تا

7 روز قبل امکانپذیر است ولی قابل حذف هستند.