زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش جابجايي

 

ثبت اطلاعات مربوط به انتقال دام ها از یک بهاربند به بهاربند دیگر، امکان بررسی جابجایی هایی که یک دام

در بین بهاربندها داشته