زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش حذف و آماده حذف

با وارد شدن به بخش مشخصات دام و عملیات و انتخاب آیکون های حذف دام و یا آماده حذف دام میتوان

اطلاعات مورد نظر را(انفرادیو یا جمعی) ثبت کرد، امکان اصلاح تصمصم گیری برای

حذف دام(از حالت حذف و یا آماده حذف خارج شود)، تعریف پیش فرضهای لازم برای

این قسمت در تعریف برنامه ها(اضافه کردن نام خریدار، علت حذف و ...)