زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش دام جديد و ويرايش دام

 

وارد کردن اطلاعات دام هایی که تازه خریداری شدند و یا اگر برای اولین بار از این برنامه استفاده میشود دامها

در این قسمت باید در سیستم ثبت گردند، امکان ثبت شماره بدن تکراری برای دام که در سیستم به عنوان تکرار

بدن نمایش داده میشود، امکان ویرایش اطلاعات وارد شده برای یک دام