زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش ركورد شير

ثبت رکورد تولید شیر دام(تعداد دوشش در روز، مامور دوشش، مقدار دوششدر هر نوبت و...)، ثبت اطلاعات

آزمایشگاهی شیر مانند درصد چربی و پرتئین و...، امکان اصلاح و یا حذف هر کدام از رکوردها، همچنین

ثبت اطلاعات رکورد جمعی دامها با استفاده ار فایل آماده شده اکسل برای رکورد دامها و مشاهده خطاهای

موجود در ثبت رکوردها و امکان ذخیره اشکالات و حل خطاهای وارد شده