زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش سيدرگذاري

ثبت عملیات سیدر گذاری دام بصورت انفرادی و یا جمعی، در دسترس بودن پرونده کامل و یا خلاصه پرونده از

وضعیت دام، نکته:امکان اصلاح و یا حذف سیدرگذاری شکم های قبل از شکم فعلی دام وجود ندارد