زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت دام سبك - بخش عمليات خشكي

 

ثبت اطلاعات خشکی دام هایی که شکم یک به بالا هستند(فردی و یا جمعی)، امکان اصلاح قبل از شکمهای فعلی

وجود ندارد