زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار كشاورزي - بخش عمليات روزانه پيمانكاري

ثبت اطلاعات مربوط به قطعه ای که پیمانکاری برای آن انجام شده است(کد برنامه ریزی قطعه،

موضوع پیمانکاری و نام پیمانکار)