زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي - بخش پرداخت حقوق

 

ثبت حقوق اشخاص به تفكيك براي هر فرد در مدت زماني كه مشغول به كار بودند و مقدار ريال دريافتي

هر فرد