زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار پرواربندي - بخش تعريف نژاد

 

نژادهاي كه در دامداري وجود داره را مي توان ثبت كرد و در صورتي كه نژادي را ديگر در گله ندارين

امكانغيرفعال كردن نژاد وجود دارد.