زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت تغذيه - بخش جيره

ثبت جزئیات مربوط به جیره(نام جیره، جیره نویس، اقلام به کار رفته در جیره و ...)، تعیین مقدار و

درصد مصرف جیره به ازای دام TMRو تعیین مقدار و درصد NTMR، امکام تصلاح و یا حذف جیره

در صورتی که وارد مصرف نشده باشند.