سالن آمفي تئاتر مركز تحقيقات جهاد كشاورزي استان كرمانشاه روزسه شنبه مورخه 93.2.29 ميزبان اعضاء علاقه مند سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بود كه جهت آشنايي با برنامه مديران نسخه 8 گرد هم آمده بوداند.

 

در اين گردهم آيي كه در قالب طرح مديران آينده و به ميزباني سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه از ساعت 8:30 بامداد الي 14 برگزار گرديد، علاوه بر معرفي برنامه مديران، در رابطه با تواناييهاي نسخه 8 و چگونگي استفاده از آنها توضيحاتي ارايه شد.

مهندس آمنه نيك نيا؛ معاون فني، آموزشي و پژوهشي سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه ضمن حضور در محل برگزاري گردهم آيي نسبت به تداوم برگزاري اين دوره ها و دوره هاي تخصصي تر برنامه مديران در كرمانشاه با توجه به علاقه مندي اعضاء سازمان، ابراز اميدواري نمود و تمايل سازمان مطبوعش را براي ارتقاء توان فني اعضاء با استفاده از تجربيات شركت مديران تحليل گر سپاهان اعلام كرد.