زبان خود را انتخاب کنید

اعطاي گواهينامه از سوي نظام مهندسي كشاورزي كرمانشاه

نمونه اي از گواهي نامه هاي صادره شده از سوي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه به دانش آموختگان دوره آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري مديران

گواهي نامه نظام مهندسي كشاورزي استان كرمانشاه,نرم افزار مديران

گواهي نامه نظام مهندسي كشاورزي استان كرمانشاه,نرم افزار مديران

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.