زبان خود را انتخاب کنید

ليست اسامي شركت كنندگان مسابقه مديران در نمايشگاه اصفهان

 

ليست اسامي شركت كنندگان مسابقه مديران در تاريخ 1396/01/30 در نمايشگاه اصفهان

#مسابقه_مديران از طريق سام

مجید رحمتی
بهروز عسگری
محمدرضا محمدی


#مسابقه_مديران از طريق عكس

اژدري

اسماعيليان

افشاري

براتي

جهانباني
حسيني
خانم پرديس
خانم لادريان
صادقي
شيرازي
رحمتي
صالحي
گل نخرودي
خانم وزيري

#شركت كنندگان از طريق خريد محصولات

علی جانی
بهروز صادقی
سید میثم اسماعیلیان
الیاس هاشمیلر خسروشاهی
حسین معصومی
مهدی اژدری
آقای کارگر
آقای احمدی
محمدهادی شمس
گلنخرودی
مجید ذوالفقاری
آقای زینعلی
علی محمد رضایی
علی نجفی
عبدی
اکبریان
مجید فرهمند
حاتم پور
محمود رحتمی
جهانبانی
دینوی زاده
اکبریان
هاشمی
سیداصغر شیخان
حسینی
سهرابی

عرفانی
شریفی