زبان خود را انتخاب کنید

سمينار يك روزه كار افريني و سود در گله شيري در دانشگاه آزاد اسلامي سنندج

 

برگزاري سمينار يك روزه كار افريني و سود در گله شيري در دانشگاه ازاد اسلامي سنندج توسط شركت مديران 

در اين سمينار كه با حضور جمعي از اساتيد ، دانشجويان دوره دكترا ، و برخي گاوداري هاي تحت پوشش نرم افزار مديران برگزار گرديد ، ابتدا مهندس وكيلي در خصوص تعريف سود در گله هاي شيري و اينكه چگونه مي توان از طريق اطلاعات به ايده پردازي پرداخت مطالبي را عنوان نمودند .

سپس سركار خانم مهندس يعقوبي در زمينه فوايد اتوماسيون سيستمهاي تغذيه و بهاي تمام شده مطالب تكميلي را ارائه كردند.